Pertumbuhan Ekonomi dari Perspektif Islam

Oleh : Shafwan Bendadeh*

1.0.Pendahuluan

Target pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan persaingan perseorangan, bukan mewujudkan kesetiakawanan dan kerjasama sosial. Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan sosial budaya akan banyak menimbulkan masalah moral, oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan oleh ekonomi agar melihat aspek moral dengan cara mengaitkan pembangunan ekonomi dengan agama.

Kajian bidang ekonomi pada prinsipnya membicarakan tingkah laku manusia sebagai konsumen, distributor dan produsen. Sementara objek pembicaraan utama dalam bidang ekonomi ialah tingkah laku manusia, maka untuk memahami tingkah laku manusia langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri melalui falsafah dan sikap hidup yang dianut oleh manusia. Perjalanan panjang ekonomi konvensional ternyata hanya menghantarkan manusia pada keadaan yang sangat resah bukan pada keadaan hasanah yang dapat menghantarkan manusia mencapai keadilan dan kemakmuran di dunia mahupun di akhirat. Keadaan itu diakibatkan oleh kerana sistem ekonomi barat mengabdi kepada kepentingan peribadi, bukan mengabdi kepada Ilahi.

Keresahan akibat ketidakadilan tersebut mendorong manusia hidup dalam keadaan konflik dan cenderung bersaing untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Sementara, ekonomi yang berdasarkan Islam menganjurkan manusia mengabdi kepada Allah, dengan memakai landasan iman dan takwa, sehingga menjadikan manusia tenang dan harmonis. Dari sini kemudian target pembangunan ekonomi Islam adalah an-nafs al-muthmainnah atau ketenangan terhadap akhlak.

2.0.Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan ahli ekonomi Islam memiliki ciri-ciri komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi seperti ditegaskan oleh Khursyid meliputi aspek moral dan sosial,[1] material dan spiritual. Di samping itu kata Khursyid pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain menambahkan bahawa pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan akidah dan membenarkan iman. Dengan demikian, terdapat perbezaan mendasar antara konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam -menurut pandangan Khursyid- berasaskan falsafah yang berhubungan dengan al-tauhid, al-rububiyah dan al-istikhlaf.[2] Namun menurut Al-Fasi perbezaan tersebut karena lebih disebabkan oleh sistem kapitalisme yang membolehkan riba dan sistem sosialisme yang cenderung tidak terikat dengan agama.[3]

Penulis lainnya seperti Yusuf berpendapat bahawa penerapan al-‘urf untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dan tidak relevan dengan masyarakat Muslim. Ketidaksesuaian ini kata Abdul Mannan karena adanya persoalan-persoalan yang tidak popular yang tidak dapat dijadikan dasar bagi pembangunan ekonomi yang berlaku bagi masyarakat non Muslim. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat Muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (at-targib) yang terdapat di dalam Al-Quran dan as-sunnah.[4]

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam menurut Yusuf untuk mewujudkan kehidupan yang baik (al-hayat at-taiyibah).[5]

Menurut Dr Abdul Ghani ‘Abod : Adams mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai :

“تحول مستمر, واعادة لتوزیع الموارد وكان التحول من الناحیة التاریخیة من الزراعة الى الصناعة, ومن ثمة الى الخدمات”

Perkembangan atau peralihan yang berterusan, merangkum pengagihan semula sumber-sumber kekayaan. Perkembangan dari sudut sejarahnya dari era pertanian kepada era industri dan dari tahap itu kepada era perkhidmatan.”[6]

Pengertian konsep pembangunan yang paling mudah dan popular ialah kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi dihubungkaitkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi penghimpunan dan kekayaan sesebuah negara. Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan atau kadar upah para pekerja, produktiviti yang meningkat bermakna lebih banyak keuntungan bakal diperoleh, dan secara langsung membolehkan kadar upah dinaikkan kuasa beli. Sumber ekonomi yang penting ialah modal, tanah, sumber manusia, sumber tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi bukan sahaja memerlukan pertambahan sumber ekonomi secara kuantitatif, tetapi boleh juga dicapai melalui peningkatan kualiti sumber ekonomi. Oleh yang demikian, pertumbuhan dianggap hanya  sebahagian daripada aspek kuantitatif pembangunan dan jauh sekali daripada menyelesaikan masalah kualitatif pembangunan. Dengan perkataan lain, pertumbuhan mempunyai hubungan yang rapat dan penting dengan pembangunan. Pertumbuhan sudah semestinya merupakan suatu pembangunan, tetapi pembangunan tidak semestinya bermakna pertumbuhan semata-mata.[7]

3.0.Tujuan Pembangunan Ekonomi

Al-Rubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka.[8]

Di antara tujuan pembangunan ekonomi yang sering disebutkan dalam karya-karya kontemporari adalah untuk memenuhi kebutuhan secara memadai (al-had al-kifayah) bagi setiap masyarakat Muslim. Asas yang mendasari idea al-had al-kifayah dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Abu Ubaid, As-Sarakhsi dan Al-Mawardi, dan kadang-kadang makna al-had al-kifayah tersebut secara implisit terdapat dalam beberapa hadis Nabi tentang zakat. Al-Fanjari boleh dikatakan seorang penulis yang paling banyak menghubungkan konsep al-had al-kifayah dengan pembangunan ekonomi.[9]

4.0.Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memang merupakan titik keprihatinan ramai bijak pandai, baik cendekiawan Muslim mahupun bukan Muslim. Meskipun ekonomi merupakan suatu bidang dan dimensi yang khusus dalam kehidupan manusia namun pembangunannya tidak terlepas dari dimensi dan aspek-aspek lain yang melatari perkembangan masyarakat manusia itu sendiri. Sebab itu persepsi Islam mengenai pembangunan ekonomi tidak memicingkan mata untuk membangun keseluruhan prasarana dan dimensi yang ikut melatari pembangunan ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Justeru pembangunan alam benda berkait rapat dengan pembangunan alam rohani, jati diri dan nilai sosio-budaya.[10]

4.1.Konsep Pembangunan Ekonomi

Setiap wajah baik pertumbuhan ekonomi atau penurunan tahap aktiviti ekonomi hampir tidak memerlukan hujah. Dalam hal ini, adalah relevan untuk menyebutkan bahawa Syariah tidak mengabsahkan ‘buta “mengejar target ekonomi oleh seorang individu. Pada prinsipnya, apa yang benar bagi seorang individu juga berlaku untuk kumpulan-kumpulan individu dan entiti kolektif mereka, termasuk negara. Walaupun kedudukan Islam tersebut pada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan dasar di peringkat negeri, tidak ada keraguan untuk memantau kesihatan perekonomian dari masa ke masa. Inilah “pembangunan ekonomi” dari sudut pandang Islam.[11]

Menurut Habakkuk( 1981,14) [12] Pembangunan ekonomi adalah proses yang sangat rumit. Ini bukan hanya masalah modal sumber daya alam dan tenaga kerja. Ini adalah bahagian dari seluruh perkembangan sosial masyarakat, bukan hanya bergantung pada keadaan ekonomi melainkan pada struktur sosial dan sikap orang untuk hidup secara keseluruhan.

4.2.Unsur-unsur Pembangunan

Unsur yang terpenting dalam pembangunan ini ialah unsur manusiawi; kendatipun tidak dinafikan bahawa konsep pembangunan Islam itu adalah bersifat komprehensif dan bersepadu. Pembangunan dari perspektif Islam mengoptimumkan faktor kesejahteraan manusia, akhlak ,dan kebendaan, kerohanian dan fizikal, ekonomi dan sosial. Sebagai pembangunan yang bersifat pelbagai dimensi, Islam menggalakkan perseimbangan antara pelbagai faktor- kebendaan dan kerohanian, kuantitatif dengan kualitatif, luaran dengan dalaman. Islam menentang kekufuran dan kezaliman, sebaliknya menganjurkan kesyukuran dan keadilan.[13]

Oleh kerana pembangunan berkait rapat dengan soal pembaikan taraf hidup, faktor-faktor ekonomi tidak dapat dipisahkan kerana ia mempengaruhi pembangunan sosial secara langsung. Walau bagaimanapun pembangunan tidak harus disamakan dengan peningkatan di dalam per kapita, pengeluaran dan jumlah eksport. Apa yang penting ialah pembangunan perlu dikaitkan dengan kualiti hidup masyarakat, dengan itu pembangunan perlu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkait dengannya; iaitu persoalan tentang kemiskinan, keperluan asasi manusia seperti makanan mencukupi dan memenuhi zat yang minimum, keupayaan untuk mendapat tempat perlindungan, keupayaan memperoleh peluang pekerjaan untuk menyara keluarga, keupayaan menghantar anak ke sekolah, keadaan alam sekitar yang bersih dan lain-lain petunjuk sosial yang bersangkutan dengan suasana kehidupan yang sempurna yang layak dinikmati oleh manusia[14].

4.3.Sumber-sumber Pendapatan Negara Menurut Ekonomi Islam

Sebelum membahas tentang macam-macam sumber pendapatan negara, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pembahasan yang menyangkut kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya agihan dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara.

Adapun kriteria yang mendukung terwujudnya pengagihan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas Zarqa, meliputi :

4.3.1.      Pertukaran. Kriteria ini lebih mengacu pada konsep di mana orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk pengagihan kepada orang lain. Sehingga implikasi yang mengemukakan kemudian ialah adanya asas yang solid dalam menunjang terbentuknya kemanusiaan yang adil.

4.3.2.      Kebutuhan. Yang dimaksudkan dalam pembahasan ini lebih pada nilai keadilan di mana pengagihan tersebut haruslah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing individu.

4.3.3.      Kekuasaan atau Negara, dengan lebih merujuk pada prinsip ini, bagaimana peran kekuasaan atau negara turut mewarnai pengagihan kekayaan negara secara lebih merata.  Norma-norma yang berkaitan dengan nilai sosial atau sistem yang sesuai dengan etika. Ketiga kriteria yang telah dipaparkan hendaknya lebih mengarah pada norma-norma sosial atau mengarah pula pada nilai etika yang berkembang di masyarakat. Di antara contohnya adalah alokasi pengagihan dari bagian pendapatan nasional hendaknya lebih diarahkan pada beberapa ilmuwan atau bisa pula dikategorikan di sini dengan ulama, selain itu alokasi modal hendaknya lebih mengarah pada otoritet publik guna mewujudkan peningkatan keuntungan (pendapatan) masyarakat dan masih banyak lagi huraian mengenai pentingnya distribusi yang berlandaskan pada nilai-nilai etika. (Zarqa, 1995 : 182-184).

Senada dengan beberapa huraian di atas (prinsip keadilan dan taburan pengagihan), Yusuf Qardhawi mengemukakan bahawa perbezaan pendapatan dan taburan kesempatan termasuk pula dalam prinsip keadilan, berdasarkan firman Allah :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?”

Surah al-Zumar (39): 9

Untuk selanjutnya hal ini dikemukakan berdasarkan faktor yang turut mempengaruhi proses pengagihan dari perbezaan pendapatan, adapun yang dimaksudkan dengan faktor tersebut semata-mata merupakan karunia yang diberikan Allah tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan pada bagian lain lebih pada nilai usaha yang dilakukan seseorang. (Qardhawi, 1995 : 398).

Adapun sumber pendapatan negara terutama dalam ekonomi Islam, lebih banyak di tinjau dari prospek sejarah. Hal ini dilihat pada beberapa pokok pembahasan yang banyak berlaku di masa awal-awal berkembangnya Islam dan masa-masa pemerintahan khulafah al-Rasyidin. (Salama, 1995 : 115).

Sebelum membahas lebih jauh tentang pembahasan yang menyangkut keadilan sebaiknya kita melihat pola pengagihan yang diterapkan oleh khalifah Umar Ibn al-Khattab r.a, di mana konsep pengagihan menurut nya adalah :

Berkenaan dengan harta yang bergerak, maka Umar melaksanakan hukum Allah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Di mana ia mengambil seperlima (khums) untuk selanjutnya membagikan empat perlima lainnya kepada masing-masing tentera yang turut membela panji Islam (ikut perang). Akan tetapi, berkenaan dengan tanah-tanah pertanian, Umar berpendapat bahawa tanah-tanah itu harus di sita dan tidak dibagi-bagikan. Lalu dibiarkan, seolah-olah tanah tersebut milik negara di tangan pemilik aslinya (warga setempat), kemudian mereka ini dikenakan pajak (kharaj), selanjutnya hasil pajak ini dibagi-bagikan kepada keseluruhan orang-orang Muslim setelah disisihkan dari gaji tentera yang ditempatkan pada pos-pos pertahanan (seperti Basrah dan kuffah di Iraq) dan negeri-negeri yang terbebaskan. Akan tetapi kebanyakan Sahabat menolak. Namun yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana pandangan khalifah Umar Ibn al-Khattab yang menyatakan bahawa negeri-negeri yang dibebaskan tersebut memerlukan tentera pendudukan yang tinggal di sana yang mana tentera tersebut memerlukan ongkos. Maka jika tanah-tanah itu habis dibagikan, lalu bagaimana para tentera itu mendapatkan logistik mereka. (Madjid, 2000 : 392-393)

Mannan juga mengemukakan beberapa aspek pembayaran dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi zakat, jizyah (pajak yang dikenakan pada non-Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, harta benda dan lain sebagainya), kharaj (pajak bumi), ghanimah (rampasan perang), pajak atas pertambangan dan harta Qarun, serta bea cukai dan pungutan. Secara tegas Mannan membandingkan bahawa terdapat perbezaan mendasar antara zakat dan jizyah, di mana zakat di pungut dari kaum Muslim, sementara jizyah dan rikaz di pungut dari non Muslim. Akan tetapi bukan bererti zakat merupakan pajak religious, sementara jizyah dan kharaj merupakan pajak sekular. Hal ini disebabkan negara Islam dikategorikan sebagai negara sekular. Selain itu, ada pula hal menarik yang dikemukakan oleh Mannan, di mana terdapat perbezaan tentang sifat pajak yang dikenakan pada pertambangan atau harta Qarun. Di mana menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, pajak ini dianggap sebagai zakat, sementara golongan Hanafi lebih cenderung mengkategorikan persoalan di atas sebagai harta rampasan perang. (Mannan, 1993 : 247-256).

Mengenai beberapa pembahasan tentang sumber pendapatan negara, Zarqa lebih cenderung memisahkan antara zakat dan zakat al-fitr sebagai sumber pendapatan negara. Hal ini berlandaskan pada perhitungan pembayaran zakat al-fitr yang pembayarannya cenderung terhad satu hari saja (pada hari raya idul fitri) dan hanya disalurkan pada golongan orang-orang yang miskin dan tidak mampu saja. (Zarqa, 1995 : 198).

Zarqa juga mengemukakan perbedaan pendapat mengenai kerjasama dalam hak ke pemilikan antara Muslim dan non-Muslim. Hal ini terlihat dari hadis Nabi yang dikutip Zarqa dari Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar, di mana Nabi bersabda, Muslim bersepakat dalam tiga hal, iaitu : air, rumput dan api.  Ada pula yang menambahkan garam sebagai salah satu bagian dari persepakatan Muslim tersebut. Kiranya perlu menjadi perbandingan di sini dengan apa yang diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Daud, di mana mereka cenderung memulai hadis tersebut dengan kalimat Muslim dan bukan Muslim. Selain itu dikemukakan pula perbezaan pendapat mengenai kebolehan mengelola barang tambang. Di mana Imam Malik mengemukakan bahawa barang tambang, meskipun milik peribadi tetap dianggap sebagai milik seluruh Muslim, kerana barang tambang tersebut tidak tampak di permukaan. Sementara itu, Imam Syafi’i mengemukakan bahawa barang tambang tersebut adalah milik peribadi apabila di kelola oleh perorangan (Muslim atau non-Muslim). Sementara Zarqa cenderung berpendapat sebagaimana pendapatnya Imam Syafi’i. (Zarqa, 1995 : 185-186).

Kiranya perlu pula diperhatikan ketentuan yang menyangkut ke pemilikan jika di tinjau dari unsur waktu atau masa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mannan, di mana kebolehan memiliki tanah yang telah di kelola dari tanah yang telah disia-siakan (mawat) dalam jangka waktu tiga tahun. Berbeza dengan hukum Perancis yang membatasi ke pemilikan tersebut selama 15 tahun, terlepas dari apakah tanah tersebut produktif atau tidak produktif. (Mannan, 1993 : 80).

Sebagai perbandingan beberapa huraian di atas dapat pula dikemukakan pendapat an-Nabhani yang mendasarkan kebolehan pemilikan tanah yang disia-siakan (tanah mati) berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umar dari Rasulullah saw yang bersabda : “Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah tersebut adalah hak miliknya”. Dengan kata lain disebutkan di sini, bahawa kebolehan pemilikan tanah mati tersebut berlaku pada Muslim mahupun non-Muslim, kerana hadis itu sendiri bersifat mutlak. (an-Nabhani, 1996 : 136).

Air juga dapat diberikan atau dibagikan untuk air minum (shafah) bagi masyarakat umum dan haiwan atau ternak. Di samping itu, kiranya perlu juga dilakukan irigasi (pengairan) jika kadar air yang dimiliki seseorang telah berlebihan.  Imam Ahmad berpendapat bahawa tidak membolehkan mengambil keuntungan dari kelebihan air meskipun untuk pengairan tanah pertanian. Sebagai perbandingan dari apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, ketiga mazhab lain membolehkan kepada masyarakat untuk menuntut atau meminta harga air atas kelebihan (surplus) air. (Zarqa, 1995 : 189).

Untuk jelasnya, Zarqa mengemukakan bahawa hal yang mendorong membolehkannya ke pemilikan adalah investasi yang pasti dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), peningkatan produktiviti dan usaha untuk memperoleh keuntungan. (Zarqa, 1995 : 187).

Untuk lebih terperinci, berikut ini disebutkan macam-macam pendapatan negara menurut perspektif Islam:

(a)  Klasifikasi Pendapatan Negara

Pendapatan utama kerajaan (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bahagian, iaitu (1) Ghanimah, (2) Shadaqah, dan (3) Fay’i.[15]

Klasifikasi seperti ini juga dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu’atul Fatawa,[16] seluruh sumber pendapatan kerajaan mempertimbangkan asal-usul dari sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar ghanimah dan sedekah, berada di bawah nama fay’i.

Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya Al-kharaj, adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber-sumber pendapatan dari sesebuah kerajaan tersebut. Melakukan klasifikasi seperti ini sangat penting kerana pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara secara terpisah dan tidak dicampur sama sekali.[17]

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan kerajaan dapat dibagi dua kumpulan sahaja, iaitu: (1) pendapatan tidak resmi kerajaan dan (2) pendapatan resmi kerajaan.[18]

Pendapatan tidak resmi kerajaan, yang terdiri dari ghanimah dan shadaqah. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian kerana digunakan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun kerajaan bertanggungjawab dalam pengumpulannya (Amil), namun kerajaan wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut (tujuan sedekah dan ghanimah).

Pendapatan resmi kerajaan, yang terangkum dalam satu kesatuan nama fay’i, terdiri dari jizyah, kharaj, ‘ushr-bea cukai. Maksud pendapatan resmi (disebut juga pendapatan penuh), kerajaan berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan am), seperti keamanan, pengangkutan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya.

(b)   Ghanimah

Ghanimah merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Dasarnya perintah Allah dalam surah al-Anfal [8]: 41, yang turun di Badar (usai perang Badar), pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah.[19] Allah berfirman:

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ ِللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

“Ketahuilah, sesungguhnya apa sahaja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, oran-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan., dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Surah al-Anfal (8): 41

Menurut Sa’id Hawwa, ghanimah adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta yang memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin. Ia disebut ghanimah jika diperoleh dengan melakukan tindakan-tindakan ketenteraan seperti menembak atau mengepung. Harta yang diambil kaum Muslimin tanpa peperangan dan tanpa kekerasan tidak disebut ghanimah, melainkan fay’i.[20]

Tujuan penggunaan ghanimah itu, Allah telah menjelaskan langsung dalam surat al-Anfal [8]: 41, iaitu tentang pembahagian harta rampasan perang dan menetapkan sebagai hak bagi kaum Muslimin. 1/5 adalah milik negara dan 4/5 dibagikan kepada yang ikut berperang.[21]

(c)    Sedekah

Menurut Ibn Taimiyah, yang dimaksudkan dengan sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan Muslim tertentu. Termasuk di dalamnya zakat hasil panenan, iaitu sepersepuluh (‘ushr) atau separuh dari sepersepuluh (nisful-‘ushr) yang diambil dari panen biji-bijian atau buah-buahan; juga zakat binatang ternak, seperti onta, domba, sapi; zakat atas barang perniagaan  dan zakat atas dua logam mulia, iaitu emas dan perak.[22]

(d)   Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang bererti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut istilah, infak bererti mengeluarkan sebahagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada hadnya, infak tidak mengenal had (nisab). Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpendapatan tinggi mahupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang mahupun sempit. Jika zakat harus diagihkan kepada yang berhak (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada sesiapa sahaja, misalnya kepada orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya.[23]

Dalam kategorinya, infak dapat diumpamakan dengan “alat-alat pengangkutan”, yang mencakup, kereta api, kereta, bas, kapal, dan lain-lain. Sedangkan zakat dapat diumpamakan dengan “kereta”, sebagai salah satu alat pengangkutan. Maka hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar (untuk membelanjakan harta), nafkah kepada keluarga, kafarah (berupa harta) – kerana melanggar sumpah, melakukan zihar, membunuh dengan sengaja, dan jima’ di siang hari bulan Ramadan-, adalah termasuk infak. Semua itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan penderma mahupun pihak penerima. Dengan kata lain, infak merupakan kegiatan penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan iaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (tanmiyatul mal).[24]

(e)    Zakat

Zakat secara umumnya bererti pertambahan, berasaskan pengertian umum ia kemudiannya digunakan bagi banyak pengertian seperti cerdik, subur, jernih, berkat, kepujian, bersih dan lain-lain.[25]

Sebagai satu istilah dalam pengajian hukum Islam atau “Fiqh’, zakat bererti mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu bagi faedah golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan.[26]

Zakat merupakan bentuk jaminan pemerintah Islam atas nasib orang miskin. Ia merupakan hak orang miskin yang ada pada orang kaya.[27] Menurut Yusuf Qardhawi, pengurusan zakat yang dilakukan oleh kerajaan ini sangat utama kerana beberapa pertimbangan:

 • Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;
 • Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki);
 • Untuk mencapai efisien, efektif dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioriti yang ada pada sesebuah tempat;
 • Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat pelaksanaan negara dan kerajaan yang Islamiah.[28]

Secara objektif zakat dapat membantu melaksanakan jaminan sosial. Pemberian zakat kepada fakir miskin dan pihak-pihak yang memerlukan bukan sahaja memberi kesan kepada mereka secara individu tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Zakat boleh disifatkan sebagai jaminan ke atas semua  pihak yang memerlukan sama ada daripada segi fizikal, mental ataupun moral.[29]

(f)    ‘Ushr

Di kalangan ahli fikah, sepersepuluh (‘ushr) memiliki dua erti. Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan diagihkan sebagaimana pengagihan zakat. Kedua, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang non Muslim yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang perniagaan. Yang di maksud dengan ‘ushr sebagai sedekah adalah pengertian pertama. Muhammad Sharif Chaudhry dalam bukunya Fundamentals of Islamic System mengatakan ’ushr bererti sepersepuluh. Ini merupakan suatu cukai atas hasil pertanian. ‘Ushr sering juga digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, sebab tidak ada garis tegas antara zakat dan ‘ushr di dalam fikah. Istilah ‘ushr tidak ditemukan di dalam al-Qur’an, tetapi dua ayat (QS. Al-Baqarah [2]: dan QS. Al-An’am [6]: 141) diambil sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa.[30] Firman Allah:

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيْبَاتِ مَـا كَسَبْتُمْ وَمِمَّـا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”

Surah al-Baqarah (2): 267

…كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْـرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

“…makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam-macam itu) jika dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Surah al-An’am (6): 141

‘Ushr termasuk ke dalam kelompok sedekah, yang juga termasuk penerimaan negara tidak penuh (tidak resmi) yang penggunaannya adalah untuk kelompok yang sudah ditentukan langsung oleh Allah. Dari sisi cara pengeluaran, jika dikelompokkan sama dengan zakat, maka menurut Ibn Taimiyah hampir tidak ada kontroversi atas pokok pengeluaran zakat, sebab sudah disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran.[31]

(g)   Fay’i

Fay’i bererti mengembalikan sesuatu.[32] Dalam terminologi hukum fay’i menunjukkan seluruh harta yang didapati dari musuh tanpa peperangan.[33] Fay’i disebut pendapatan penuh negara kerana negara memiliki otoritet penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, iaitu untuk kebaikan am masyarakat. Harta fay’i ini oleh Al-ghazali, dinamakan dengan amwal al-mashalih, iaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik.[34]

Dari sudut pandang cukai, seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan Muslim dapat dibagi ke dalam dua kategori, iaitu tanah ‘usyr dan tanah fay’i. Cukai atas tanah ‘usyr tidak dianggap kharaj, melainkan dianggap sebagai zakat dan dia diperuntukkan untuk tujuan amal tertentu. Di sisi lain, pendapatan dari tanah fay’i disebut kharaj dan digunakan untuk pembiayaan am negara.[35] Ada perbezaan perlakuan antara keduanya, meskipun sama-sama cukai atas tanah. Akan tetapi seluruh tanah yang berada di bawah kekuasaan Islam, baik melalui penaklukan secara paksa (anwah) atau tanpa peperangan atau perjanjian damai (shulh), merupakan tanah fay’i.[36]

(h)   Jizyah

Istilah jizyah berasal dari kata jaza’ yang bererti pemampasan (pembayaran ganti rugi).[37] Dalam terminologi kewangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang ada di negara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Di samping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajipan militer dan diberi keamanan sosial.[38]

Dengan perkataan lain, jizyah adalah kewajipan kewangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan harta dan kebebasan untuk menjalankan aktiviti agama mereka masing-masing. Istilah jizyah tersebut diambil sebagai akibat kekufuran mereka. Oleh sebab itu, jizyah tersebut tidak gugur, kecuali apabila mereka memeluk agama Islam. Asas perintahnya adalah, Allah berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْ مِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ اْلأَ خِرِ وَلاَ يُحَرَّمُوْنَ مَـا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْ لُهُ وَلاَ يَدِ يْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُـوا الْكِتَابَ حَتىَّ يُعْطُوا الْجِزْيَِةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang di haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (iaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Surah al-Taubah (9): 29

Jizyah dikenakan atas diri setiap orang kafir, bukan atas harta mereka. Jizyah tidak diambil, selain dari orang yang mampu membayarnya dan tidak dari kaum selain lelaki. Jizyah sebagai cukai individu (kepala) hanya diambil dari orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar. Ia tidak diambil dari fakir miskin dan buta yang tidak memiliki keterampilan atau pekerjaan, dan para rahib. Namun jika orang buta dan rahib itu kaya, maka jizyah boleh diambil dari mereka.[39]

Jizyah diwajibkan atas lelaki dewasa yang berakal, dan memiliki kemampuan. Dengan makna lain, tidak diwajibkan kepada perempuan, kanak-kanak, orang gila, hamba sahaya, dan orang miskin. Sebagaimana tidak diwajibkan atas orang-orang cacat, orang-orang yang berusia lanjut, para rahib yang mengurung diri dari kehidupan masyarakat apabila mereka menerima sedekah dari orang lain.[40]

Jizyah juga memiliki kewajaran lain di antaranya adalah dua sebab berikut:[41]

(i)        Para pembayar  jizyah bisa menikmati kemudahan-kemudahan am bersama kaum Muslimin, seperti pengadilan, keamanan (polis), dan lain-lain. Sedang kemudahan umum ini membutuhkan pembiayaan yang sebahagian besar harus dibayar oleh kaum Muslimin, sehingga sudah sepatutnya jika ahli kita dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka membayar jizyah untuk penyertaan dalam pembiayaan kemudahan-kemudahan umum ini.

(ii)      Orang-orang yang mampu dari kalangan ahli kitab tidak diwajibkan untuk mengangkat senjata dan membela tanah air. Sebab, yang berkewajiban melakukan semua ini adalah kaum Muslimin. Oleh sebab itu, ahli kitab harus membayar cukai sebagai pemampasan (pembayaran ganti rugi) dari pembebasan kewajipan mereka. Apabila mereka menyertai dalam pembelaan tanah air bersama kaum Muslimin, maka kewajipan mereka gugur sebagaimana kewajipan membayar jizyah ini juga gugur ketika kaum Muslimin tidak mampu membela dan melindungi mereka.

Dalam hal kegunaan, jizyah merupakan harta umum yang akan diagihkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat dan wajib diambil setelah melewati satu tahun, serta tidak wajib sebelum satu tahun. Jizyah termasuk fay’i, pengagihan untuk kepentingan kaum Muslimin seluruhnya, baik yang ikut berperang atau tidak.

(i)     Kharaj

Secara harfiah, kharaj bererti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan.[42] Dalam terminologi kewangan Islam, kharaj adalah cukai atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengerusi wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengerusi harus membayar sewa kepada negara Islam. Para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara hasil sisa panen untuk diri mereka sendiri. Dengan perkataan lain, kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengerusi yang membayar cukai kepada pemiliknya. Apabila jizyah ditetapkan berdasarkan Nash Al-Qur’an, maka kharaj ditetapkan berdasarkan Ijtihad.[43] Kharaj (cukai) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبَّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ.

“Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhan mu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.”

Surah al-Mu’minun (23): 72

Ada perbezaan antara kata al-kharju dengan al-kharaj. Al-Kharju (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan al-kharaj (cukai) diterapkan kepada tanah.[44] Kharaj adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslimin dari orang-orang no-Muslim yang tergolong ke dalam kumpulan pendapatan negara fay’i yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun.[45]

Objek dari kharaj adalah kerana tanahnya (status tanahnya) yang harus disewa, bukan penghasilan atas tanah tersebut, di mana kaum Muslimin termasuk zakat. Jika tanah kharaj ditanami dengan tanaman zakat, maka cukai (kharaj) terhadap tanah tersebut tidak menggugurkan kewajipan membayar zakat sepersepuluh (menurut Mazhab Imam Syafi’i). sedangkan menurut Mazhab Hanafi, tidak wajib keduanya sekali gus, yang wajib hanya zakat sahaja, sedangkan kewajipan kharaj gugur.[46]

Dari sisi tujuan penggunaan, kharaj ini termasuk fay’i kerana tidak diagihkan kepada orang-orang yang ikut berperang, tapi justeru tanah ini ditahan untuk diambil kharaj (cukai penghasilan) yang pengagihannya semula untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin dalam setiap masa.

(j)     Cukai atas Pertambangan dan Harta Karun

Jika satu tambang yang padat dan dapat dilebur, yang di dalamnya mengandung emas, perak, besi dan sebagainya, atau harta karun yang didapati dalam wilayah tanah kaum Muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial.[47]

(k)   Wakaf

Memberikan bantuan atas kepunyaan seseorang untuk kesejahteraan masyarakat umum, aset yang diwakafkan bisa dalam bentuk materi kebendaan (tanah, rumah, barangan) ataupun aset kewangan.[48]

(l)     Cukai-cukai lain

Ada sejumlah cukai lain yang pernah dikeluarkan oleh Khalifah Umayyah terdahulu, namun pada masa Khalifah Umar II dihapuskan, seperti cukai atas pabrik, hadiah yang diberikan menjelang perayaan Persia Nauroz dan Mahrajan, cukai militer, cukai rumah, dan cukai yang diambil dari para penjaja seks.[49] Cukai-cukai demikian dihapuskan kerana tidak memiliki sumber Nash yang benar. Jika ditinjau dari asas keadilan dan kesamaan. Cukai tambahan ini diperkenalkan oleh sebahagian penguasa Umayyah kerana lemahnya semangat Islam dan meluasnya pengaruh tempatan. Hakikat dan impak dari cukai-cukai ini mudah diteka. Kerana cukai-cukai ini tidak memiliki prinsip kesamaan dan keadilan, dan tidak memiliki nilai keagamaan, tindakan tersebut tidak dapat diterima oleh para fuqaha dan akhirnya di hapus oleh penguasa yang adil.[50]

Dari huraian tentang berbagai-bagai macam pendapatan negara di atas, dapatlah dibuat suatu jadual pendapatan negara adalah sebagai berikut:

Jadual: berbagai-bagai pendapatan negara

No Nama Pendapatan Jenis Pendapatan Subjek Objek Tarif Tujuan Penggunaan
1 Ghanimah (Khumus) Tidak Rasmi Non-Muslim Harta Tertentu 5 Kumpulan
2 Zakat Tidak Rasmi Muslim Harta Tertentu 8 Asnaf
3 ‘Ushr Sedekah Tidak rasmi Nuslim Hasil Pertanian Perniagaan Tetap 8 Kumpulan
4 Jizyah Rasmi Non-Muslim Jiwa Tidak Tetap Umum/Am
5 Kharaj Rasmi Non-Muslim Hasil Tanah Tidak Tetap Umum/Am
6 Kastam Rasmi Non-Muslim Barang Perniagaan Tidak Tetap Umum/Am
7 Wakaf Tidak Rasmi Muslim Harta Tidak Tetap Umum/Am
8 Cukai Lain (Dharibah Rasmi Muslim Harta Tidak Tetap Umum/Am

Data: Dari berbagai-bagai sumber

5.0.Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sistem Ekonomi yang lain

5.1.Landasan Teori

Sejak beberapa dekad kebelakangan ini, timbul berbagai-bagai keraguan dan krisis kepercayaan sebahagian daripada masyarakat yang masih rapat dengan nilai keagamaannya terhadap konsep dan model pembangunan yang dikemukakan oleh Barat yang bersifat sekular. Sikap ini berpunca daripada kegagalan Barat sendiri dalam menangani masalah sosioekonomi yang mereka hadapi sejak sekian lama, apatah lagi untuk menyelesaikan masalah di negara dunia yang lain. Malah, pengalaman selama beberapa abad yang diperoleh ketika melaksanakan program pembangunan sekular seperti yang ditunjuk ajar oleh sebahagian pakar-pakar pembangunan di Barat, tidak juga mampu membawa kejayaan kepada negara tersebut, jauh sekali daripada menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.[51]

Kritikan terhadap kelemahan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bukan sahaja datang daripada sarjana Barat sendiri, malah turut dikritik oleh para sarjana Islam. Sayid Abul A’la Mawdudi dalam bukunya yang bertajuk, Islam dan teori Ekonomi Moden (1969), mengatakan bahawa pemilikan individu yang tidak terbatas, sistem pasaran bebas, penekanan terhadap motif keuntungan, dan amalan riba telah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, diskriminasi ekonomi, konflik ekonomi dan meluaskan jurang ekonomi dalam sesebuah negara. A. Manan (1970) mengkritik sistem ekonomi kapitalisme kerana kegagalannya untuk membasmi pengangguran dan menjamin persaingan yang bebas dan sihat. Sistem ekonomi sosialis pula menindas hak kebebasan individu menggunakan harta miliknya untuk diusahakan menurut pilihannya. Pendek kata, sistem ekonomi kapitalis membenarkan orang kaya merampas dan mengeksploit orang miskin, manakala sistem ekonomi sosialis pula membenarkan orang-orang miskin merampas harta orang kaya.[52]

Dalam sejarah ekonomi hingga kini, ada model Barat yang telah lama mengembangkan konsep perbaikan ekonomi tersebut. Model ini didasarkan pada ideologi dan sistem kapitalisme yang berpusat pada pengagungan nilai peribadi (individualisme). Kerana itu, kebebasan peribadi diberikan seluas-luasnya dan pemahaman kebendaan atau materialisme sangat diagungkan. Ciri model Barat adalah kebebasan dalam berusaha, motif keuntungan, ke pemilikan peribadi, mekanisme pasar, dan mekanisme dan persaingan pemberian kredit.[53]

Gagasan dan pandangan humanisme tumbuh berkembang di luar zaman Renaissance dan Reformation. “Humanisme” memperkuat masalah peribadi dan proses penciptaan kekayaan demi perlindungan kebebasan dan hak-hak asasi manusia dan mendukung “libertanisme”, penelitian ilmiah dan eksplorasi. Kecenderungan baru ini memberikan sumbangsih yang berupa sejumlah perubahan baik dalam sikap mahupun tindakan yang menyebabkan perkembangan kapitalisme dan hak-hak asasi manusia. Proses penciptaan kekayaan demi dirinya sendiri sangat dimuliakan dan diarahkan untuk pengumpulan modal kapitalis. Kegiatan ilmiah mengarah pada penemuan teknikal dan mekanis. Eksplorasi mengarah pada penemuan kawasan baru yang digabung dengan misi perolehan kekayaan. Lahirnya revolusi industri memacu proses perkembangan. Penjajahan memerankan peranan dalam proses tersebut dengan cara memperbudak bangsa yang lemah dan memeras ekonomi mereka. Perkembangan intelektual yang tumbuh di Barat selama masa Renaissance dan Reformation dapat diteroka berasal dari pengaruh peradaban Islam, manifest zaman Reformation secara umum dan ajaran Protestan secara khusus yang menyebabkan egalitarianisme dan kebebasan peribadi.[54]

Meskipun demikian, perkembangan diikuti dengan perampasan atau eksploitasi di samping pendapatan banyak materi yang menjadi ciri model ini. Dan ketidakadilan kembali muncul sebagai hasil kapitalisme kelas yang mendasar, faham materialis yang nyata, tidak adanya perlindungan yang melawan faham monopoli yang memang membuka jalan pada tindakan mopolistik. Dengan tekanan eksploitasi, kebebasan (freedom) terancam. Hal ini memuncak pada depresi yang luar biasa yang melumpuhkan dunia pada akhir tahun 1920 yang berlangsung hingga 1930. Segala usaha telah dilakukan untuk merubah model tersebut secara teoretis dan memperbaiki penerapannya. Keynes dalam ilmu yang di kembangkannya berpandangan bahawa pandangan teoretis mengenai negara yang bertugas sebagai penjaga dan keseimbangan otomat tidak layak lagi. Dia berpendapat bahawa negara seharusnya ikut mencampuri kegiatan ekonomi supaya meningkatkan permintaan kenyataan (real demand) terhadap konsumsi dan investasi sehingga pekerjaan sepenuhnya dapat disediakan. Oleh kerana itu, kapitalisme memandang manusia sebagai Rasional Economic Man. Hal itu pandangan Darwinism-sosial. Menurut pandangan tersebut, asas manfaat dan materialistik yang cirinya memuaskan kepentingan peribadi dan meraih kekayaan sebesar-besarnya dan pemuasan keinginan.[55]

5.1.1.      Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, di mana anggapan yang melandasi model ini iaitu:

 • Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun.
 • Adanya fungsi produksi Q = f (K, L) yang berlaku bagi setiap periode.
 • Adanya kecenderungan menabung (prospensity to save) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai perkadaran (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat S = sQ; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.
 • Semua tabungan masyarakat di laburkan S = I = ΔK.

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah perkadaran untuk ditabung dan kemudian di laburkan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Boediono, 1992: 81-82).

5.1.2.      Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes iaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai anggapan iaitu:

 • Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
 • Perekonomian terdiri dari dua sektor iaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
 • Besarnya tabungan masyarakat adalah berkadar dengan besarnya pendapatan nasional, bererti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
 • Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output ratio = COR) dan nisbah pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = ICOR).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu perkadaran tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rosak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah nisbah modal-output (COR).  Dalam teori ini disebutkan bahawa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu perkadaran tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh.[56]

5.1.3.      Teori Investasi

Investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang positif. Investasi dapat dibedakkan menjadi dua jenis, iaitu investasi rial dan investasi kewangan. Yang di maksud dengan investasi rial adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi kewangan adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan (memilih) suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku (i), tingkat pengembalian (rate or return), dari barang modal, dan prospek (harapan berkembang) projek investasi.[57]

Arus sumber-sumber kewangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan pihak swasta (private foreign investment) dan investasi portfolio, terutama berupa penanaman modal asing ”langsung” yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Di samping itu, terdapat pula arus permodalan serupa dari bank-bank swasta internasional, yang dana investasi berupa portfolio.[58]

5.1.4.      Eksport

Fungsi penting komponen eksport dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.[59]

Eksport mahupun import merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Eksport import akan memperbesar kapasiti konsumsi suatu negara meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang berpotensi untuk berbagai produk eksport yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Eksport juga dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komparatif, baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan efisien alias produktiviti tenaga kerja. Eksport juga dapat membantu semua negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, setiap negara perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan internasional yang berorientasi ke luar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi, baik yang penuh mahupun yang hanya sebahagian, tetap saja secara ekonomi akan lebih rendah nilainya daripada partisipasi ke dalam perdagangan dunia yang benar-benar bebas tanpa batasan atau hambatan apa pun.[60]

5.1.5.      Pelancongan

Menurut Herman V. Schulalard seorang ahli ekonomi, bangsa Austria dalam tahun 1910 telah memberikan batasan pariwisata sebagai berikut: “Menurut pendapatnya yang dimaksudkan dengan pelancongan adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu negara, kota atau daerah.” (Oka, 1996).

Pelancongan dapat dirumuskan dengan berbagai cara, namun fokus besarnya adalah tentang wisatawan yang jauh dari tempat tinggalnya dan jasa-jasa pelayanan yang digunakannya, termasuk sarana-sarana angkutan, makan dan pelayanan tempat menginap, hiburan, dan atraksi-atraksi wisata. Ekonomi pariwisata membahas dampak ekonomi dari perjalanan atas beberapa sektor pariwisata dan metode-metode kuantitatif yang dapat diterapkan untuk peramalan pariwisata dan proyek-proyek kepariwisataan. Istilah “tourism” (kepariwisataan) mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya dan perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan cara memperlancar atau mempermudah perjalanan mereka atau membuatnya lebih menyenangkan. Seorang wisatawan didefinisikan sebagai seseorang yang berada jauh dari tempat tinggalnya (jarak jauhnya ini berbeda-beda). Pariwisata sebagai suatu konsep dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda. Pariwisata adalah suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah terutama untuk maksud usaha atau bersantai. Pariwisata adalah suatu bisnis dalam penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan/pengunjung dalam perjalanannya. Kepariwisataan adalah suatu lingkup usaha yang terdiri atas ratusan komponen usaha, sebagiannya besar sekali, tetapi sebagian besar usaha kecil, termasuk di dalamnya angkutan udara, kapal-kapal pesiar (cruise), kereta api, agen-agen penyewaan mobil, pengusaha tur dan biro perjalanan, penginapan, restoran dan pusat-pusat konvensi. Terdapat juga usaha jasa-jasa penerimaan tamu dan perusahaan perkemahan serta sebagian toko-toko pengecer, toko-toko makanan, serta pom bensin. Pariwisata dapat dipandang sebagai suatu lembaga dengan jutaan interaksi, suatu kebudayaan dengan suatu sejarah, kumpulan pengetahuan, dan jutaan jumlah orang yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelembagaan ini (Lundberg dan Krishnamoorthy, 1997).

5.1.6.      Industri

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan  sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakaian terakhir.

Menurut BPS (1985:15), Industri merupakan perusahaan atau usaha industri yang merupakan satu unit (kesatuan) usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab atas risiko usaha tersebut.

Menurut Dumairy, industri mempunyai dua pengertian, iaitu : Pertama, industri dapat bererti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini misalnya, industri kosmetik bererti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kosmetik; industri tekstil maksudnya himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Kedua, industri dapat menuju pada suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kegiatan pengolahan itu sendiri dapat bersifat mesingan, electrical, atau bahkan manual.

5.2.Hubungan Antara Variabel Dependent dengan Variabel Independent

5.2.1.      Pengaruh pelaburan terhadap pertumbuhan ekonomi

Pelaburan dapat diertikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan pengeluaran barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Pelaburan menghimpun penampungan modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensi suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Jelas dengan demikian bahawa investasi khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Jadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2.2.      Pengaruh pengeksportan terhadap pertumbuhan ekonomi

Eksport merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu (Sasandara, 2005).

Fungsi penting komponen eksport dari perdagangan luar negeri adalah negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya menaikkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat output yang lebih tinggi lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan.[61].

Eksport mahupun import merupakan faktor penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Eksport import akan memperbesar kapasiti konsumsi suatu negara meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber-sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potential untuk berbagai produk eksport yang mana tanpa produk-produk tersebut, maka negara-negara miskin tidak akan mampu mengembangkan kegiatan dan kehidupan perekonomian nasionalnya. Eksport juga dapat membantu semua negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komparatif, baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang melimpah, atau keunggulan efisien alias produktiviti tenaga kerja.

Eksport juga dapat membantu semua negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi yang mereka miliki. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya.[62]

Eksport mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, ertinya ketika eksport mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dan sebaliknya apabila eksport mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

5.2.3.      Pengaruh pelancongan terhadap pertumbuhan ekonomi

Pelancongan adalah suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah terutama untuk maksud usaha atau bersantai. Pelancongan adalah suatu perniagaan dalam penyediaan barang dan jasa bagi pelancong dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk pelancong/pengunjung dalam perjalanannya. Pelancongan adalah suatu lingkup usaha yang terdiri atas ratusan komponen usaha, sebahagiannya besar sekali, tetapi sebahagian besar usaha kecil, termasuk di dalamnya angkutan udara, kapal-kapal persiar (cruise), train, agen-agen penyewaan kereta, pengusaha tour dan biro pengangkutan, perhotelan, restoran dan pusat-pusat konvensi. Pelancongan mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, ertinya ketika pariwisata mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dan sebaliknya apabila pariwisata mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

5.2.4.      Pengaruh jumlah perusahaan di sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakaian terakhir. Jumlah perusahaan di sektor industri mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, ertinya ketika jumlah perusahaan di sektor industri mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan dan sebaliknya apabila jumlah perusahaan di sektor industri mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan.

5.3.Ciri-ciri Pelbagai sistem Ekonomi Konvensional

Ilmu ekonomi konvensional menggunakan pendekatan positivisme-inductivisme, atau juga disebut dengan emperical-based. Pendekatan ini juga disebut sebagai mainstream atau pendekatan ilmiah (scientific approach). Hal ini lazim disebabkan banyak ilmu sosial, termasuk bidang ekonomi mengacu pada pola piker atau pemikiran umum yang dipakai dalam dunia kealaman. Namun metodologi ini tidak luput dari kritikan dan kelemahan terutama yang terkait dengan penerapannya dalam ilmu sosial yang sangat berbeza dengan ilmu alam yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

Apalagi misalnya kritikan tersebut dikaitkan dengan aspek etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang hilang dari ilmu ekonomi konvensional. Kenyataan ini diperjelas lagi misalnya bagaimana ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia justeru sebaliknya. Atau paling tidak belum mampu menjawab permasalahan tentang kebahagian manusia. Di sinilah metodologi ekonomi Islam mendapatkan moment yang penting di dalam menjawab permasalahan tersebut.[63]

5.3.1.      Sistem Ekonomi Kapitalis[64]

(a)    Prinsip Asas Sistem Ekonomi Kapitalis

 • Kebebasan memiliki harta secara persendirian
 • Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas
 • Ketidaksamaan ekonomi

(b)   Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis

 • Pengamalan ‘Undang-undang Semula Jadi’ akan meningkatkan daya pengeluaran masyarakat.
 • Mewujudkan tahap ‘pengeluaran’ dan ‘tingkat harga’ pada kadar yang berpatutan, dan akan membantu mengekalkan pengubahsuaian yang rasional di antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut.
 • Matlamat untuk mendapat untung merupakan motif yang terbaik, berbanding dengan motif untuk memaksimumkan pengeluaran. Semakin kurang peluang-peluang untuk memperoleh untung semakin kurang semangat untuk bekerja kuat dan meningkatkan pengeluaran.

(c)    Keburukan Sistem Ekonomi Kapitalis

 • Persaingan bebas tanpa sekatan
 • Nilai moral; mementingkan diri sendiri
 • Ketidakadilan
 • Tidak membentuk nilai moral yang tinggi di kalangan ahli, tanggapan yang salah, idea-idea yang keji dan tidak bermoral.

Terdapat perbezaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya khususnya sistem ekonomi Kapitalis.   Perbezaan tersebut mencakup perbezaan pandangan tentang[65]:

 • Penetapan  problematika  ekonomi  yang  dihadapi  manusia  serta  solusi  untuk mengatasinya.
 • Konsep kepemilikan harta kekayaan.
 • Konsep tentang pengelolaan kepemilikan harta, dan
 • Konsep tentang distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

5.3.2.      Sistem Ekonomi Sosialis[66]

(a)    Prinsip Asas Sistem Ekonomi Sosialis

 • Memiliknegarakan harta
 • Kesamaan ekonomi
 • Disiplin politik

(b)   Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis

 • Setiap rakyat disediakan dengan keperluan asas termasuklah makanan sebanyak dua kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudahan perubatan serta tempat tinggal dan lain-lain lagi.
 • Setiap individu diberikan pekerjaan dan orang yang lemah serta sakit diletakkan di bawah pengawasan negara.
 • Semua kerja dilaksanakan berpandu kepada rancangan yang telah diatur dan terdapat penyelarasan yang sempurna di antara pengeluaran dengan penggunaan.
 • Semua bentuk pengeluaran dipunyai dan diuruskan oleh negara, dan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk faedah keseluruhan masyarakat.

(c)    Keburukan-keburukan Sistem Ekonomi Sosialis

 • Tawar menawar amat sukar dibuat oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan peribadinya dan hak terhadap harta persendirian hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari.
 • Sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menahannya daripada memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak.
 • Semua kegiatan diambil alih untuk pencapaian matlamat ekonomi, manakala pendidikan moral individu diketepikan.

6.0.Penutup

Pada umumnya karya-karya yang berbicara tentang pembangunan ekonomi menggunakan metode kritik, tidak mengemukakan metode teoretis yang mungkin dianggap islamik dalam bidang pembangunan ekonomi. Walaupun ini sesuatu yang alami pada masa persalinan bagi kelahiran ilmu apa pun, namun kita yakin bahawa kelahiran itu tidak mungkin sempurna kecuali setelah kita bebas dari teori-teoretis ekonomi konvensional terutama dalam bidang pembangunan ekonomi, dan memfokuskan segala usaha untuk mengemukakan konsep ilmiah bagi proses pembangunan ekonomi di dalam masyarakat yang komitmen dengan sistem Islam.

Karya-karya kontemporari juga belum memberikan jawaban ilmiah terhadap efek yang terjadi terhadap penerapan sistem Islam dalam proses pembangunan ekonomi, misalnya apakah dampak yang mungkin terjadi kalau melibatkan zakat pada proses pertumbuhan ekonomi ? dan sejumlah pertanyaan lain.

Selain itu kita juga belum menemukan studi aplikasi yang meneliti prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan ekonomi yang akan direalisasikan dalam islamisasi rencana pembangunan ekonomi yang diterapkan pada negara berkembang dan meneliti dampak yang mungkin terjadi bagi perencanaan tersebut terhadap struktur hubungan masyarakat. Apakah mungkin, misalannya membuat rencana pembangunan yang akan merealisasikan tujuan-tujuan Islam dan di bangun atas perimbangan islamik bagi kepentingan masyarakat?

Studi-studi aplikasi yang meneliti pengaruh nilai-nilai keislaman dalam proses pembangunan ekonomi hampir tidak ada dalam karya-karya kontemporari. Tulisan-tulisan yang sering muncul di Barat mengungkapkan bahawa nilai-nilai Islam bertentangan dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya umat Islam dihadapkan pada pilihan yang sulit antara komitmen dengan nilai-nilai Islam dengan merealisasikan keberhasilan usaha pembangunan ekonomi.

Pendapatan sumber kekayaan negara merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh sebuah negara, guna mewujudkan distribusi yang adil dan merata bagi masyarakatnya. Selain itu, negara hendaknya memiliki konsep mahupun kategori dalam menentukan nilai keadilan dari proses distribusi melalui pendapatan yang dimilikinya.

Di samping partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, maka negara pun memiliki peranan yang penting dalam pengutukan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya. Sebagai seorang Muslim hendaknya kita meyakini bahawa distribusi yang baik dan sangat memungkinkan aplikasinya di masa modern ini (terutama di negara kita yang sedang dilanda krisis ekonomi) adalah melalui penerapan distribusi dalam konsep ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan melalui berbagai pendapat para ahli ekonomi dan pemikir Islam di atas.

*Penulis adalah Postgraduate Student Departement Syariah & Economic, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur

Reference

Abd al-Mannan, Muhammad, (t.t), Al-Iqtisâd al-Islâmi baina al-Nazariyat wa al-Tathbiq, Al-Maktab al-ârabi al-hadis.

Abdul Ghani, Samsuddin (2004), “Pembangunan Ekonomi Islam: Perspektif Malaysia”,http://www.pas.org.my/kertaskerja/Pembangunan_ekonomi_Umat_Islam.pdf, 7 Oktober 2009.

Abidin, Ibn (1966), Hasyiah, Kaherah: al-Halabi.

Ahmad Shukri, Mohd. Nain dan Rosman Md. Yusoff (2003), “Konsep, teori, dimensi dan isu pembangunan”. Johor Darul Ta’zim: Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad, Khursyid (1985), Al-Tanmiyah al-iqtisôdiyah fi ithorin islamiyin, Rafiq Al-Misri (terj.), Majalah: Abhâs al-Iqtisôd al-Islâmi, No. 2, Bag. 2.

Al-Fanjari, Muhammad Syauqi (t.t.), Al-Islam wa al-Musykilah al-Iqtisodiyah, (Maktabah al-Anglo al-Misriyah), hlm. 81, dan Al-Mazhab al-Iqtisodi fi al-Islam, Jeddah: Buhus Mukhtarah min al-Mu’tamar al’alami al-Awwal li al-Iqtisod al-Islami, Jeddah: Markaz Abhas al-Iqtisod al-Islami.

Al-Fâsi, al-Syaikh ‘Allâl (1971) al-Islâm wa mutatollabât al-tanmiyah fi mujtama’ al-yaum, Dahran: Multaqâ al-Fikr al-Islâmi).

Al-Mawardi (1978), Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi al-Wilayayah Ad-Diniyyah, Fadhli Bahri (terj.) Beirut: Dar al-Kutub Al-Araby.

Al-Nawawi (t.t.), al-Majmu’, Kaherah: Matba’ah al-Imam.

Al-Rubi, Mahmud (1984), “Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima’iyah dalam Majallat al-dirasat all-tijariyah wa al-islamiyah”, Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah.

Amin, Muhammad Abdullah et al (2000),  Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, p. 294-297, dalam Ade Candra Kusuma (2005), “Pembaharuan Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”, Hukum Islam, Vol. 12, No. 10, September 2005, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Arif, Syafruddin M. M. (2007), “Need Assesment SDM Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. 1, No. 1, Juli 2007, Bengkalis: STIES.

Arsyad, Lincolyn. (2004), Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, STIE YKPN.

Chapra, Umer (2001), The Future of Economics: an Islamic Perspective, Amdar Amri et al (terj.), Jakarta: SEBI, p. 66.

Edwin, Mustafa Nasution, et al. (2006), “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghani, Abdul ‘Abod (1992), “al-Tarbiyah al-Iqtishadiah fi al-Islam”. Kaherah: Maktabah al Nahdhah al Misriah.

Gulaid, Mahmoud dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.) (1995), Reading in Publik Finance in Islam, Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institut.

Habbakkuk, J. (1918). “The Entrepreneur and Economic Development”. Dalam Ian Livingstone, Development Economic and Policy. London: Reading George Allen and Unwin.

Hamid, Abdel El-Ghazali (1994), Man is The Basic of The Islamic Strategy for Economic Development, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.

Jhingan. (2000), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press.

Karim, Adiwarman Azwar (2001), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Palajar.

Karim, Rusli (Ed.), (1992), Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Kasin, Surtahman Hasan (1993), “Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan”. Kuala Lumpur: DBP.

Madjid, Nurcholish (2000), Islam : Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Yayasan Wakaf  Paramadina.

Mahmood Zuhdi, Abd. Majid (2003), “Pengurusan Zakat”, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa.

Mangkoesoebroto, Guritno. (1998) Teori Ekonomi Makro, Yogyakarta, STIE YKPN.

Manna, Muhammad Abdul (1993), Islamic Economic : Theory and Practice (Ekonomi Islam : Teori dan Praktek), Nastangin (terj.), Yogyakarta:  Dana Bhakti Wakaf.

Manzur, Ibn (1990), Lisan al-‘Arab, Beirut: Dar al-Fakr.

Nabhani, Taqiyuddin (1999), An-Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam), Maghfur Wahid (terj.), Surabaya: Risalah Gusti.

Nipan, Muhammad Abdul Halim (2001), “Mengapa Zakat Disyariatkan”, Bandung: M2S.

Nor Aini, Hj Idris et al (1996), “Wanita Malaysia Dalam Era Pembangunan Industri”. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Qadim, Abdul Zallum (1988), Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Ahmad S at all. (terj.), Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Qardhawi, Yusuf (1997), Daurul Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami (Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam), Didin Hafidhuddin et al (terj.), Jakarta: Robbani Press.

_______________(2002), “Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan,  A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan (terj.), Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Qudamah, Ibn (1968), al-Mughni, Kaherah: Maktabah al-Qahirah.

Rahman, Afzalur (1980), Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam I), Mustafa Kassim (terj.), Lahore: Islamic Publication Ltd.

______________(1995) Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam II), Soeroyo dan Nastangin (terj.), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Sabiq, Sayid (1989), Fiqhus Sunah, Juz I.

Sharif, Muhammad Chaudhry, Fundamentals of Islamic Economic System, http://www.Muslimtents.com, 13 Oktober 2009.

Shiddiq, Muhammad Al Jawi (t.t.), Definisi Zakat Infaq dan Shadaqah, http://e-syariah.net, 13 Oktober 2009.

Sudewo, Eri (2004), “Perbezaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, Republika, 17 September 2004, konsultasi Zakat, 13 Oktober 2009.

Syihabumila (2004), “Sistem Ekonomi Islam solusi Krisis”, Magister Studi Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,  http://www.msi-uii.net. 19 Oktober 2009.

Tahir, Sayyid (1995), “Islamic Perspectives on Economic Development”. The Pakistan Development Review., 34 : 4 II (Winter 1995).

Taimiyah, Ibnu (1998), Majmu’atul Fatawa, Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, (terj.) Jakarta: Darul Haq.

Todaro, Michael. (2000), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith (1993), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga.

Ubayd, Abu (t.t.), Kitab al-Amwal, p. 21, dalam Sabahuddin Azmi (2002), Islamic Ekonomics; Public finance in Early Islamic Thought, New Delhi: Goodword Books, edisi terj., Ekonomi Islam, Kewangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal., Bandung: Nuansa.

Yusuf, Abu (t.t.), Kitab al-Kharaj, p. 48, dalam Sa’id Hawwa, Al-Islam, Abdul Hayyie al-Kattani, Arif Chasanul Muna dan  Sulaiman Mapiase (terj.), Jakarta: Gema Insani.

Yusuf, Ibrahim, (1981), Istirâtijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisôdiyah fi al-Islâm, Kairo: Al-Ittihâd al-Dauli li al-Bunûk al-Islâmiyah).


[1] Ahmad, Khursyid (1985), Al-Tanmiyah al-iqtisôdiyah fi ithorin islamiyin, Rafiq Al-Misri (terj.), Majalah: Abhâs al-Iqtisôd al-Islâmi, No. 2, Bag. 2, p. 45-46.

[2] Ibid.

[3] Al-Fâsi, al-Syaikh ‘Allâl (1971) al-Islâm wa mutatollabât al-tanmiyah fi mujtama’ al-yaum, Dahran: Multaqâ al-Fikr al-Islâmi), p. 29.

[4] Yusuf, Ibrahim, (1981), Istirâtijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisôdiyah fi al-Islâm, Kairo: Al-Ittihâd al-Dauli li al-Bunûk al-Islâmiyah), p. 221.

[5] Abd al-Mannan, Muhammad, (t.t), Al-Iqtisâd al-Islâmi baina al-Nazariyat wa al-Tathbiq, Al-Maktab al-ârabi al-hadis, p. 27.

[6]Abdul Ghani ‘Abod (1992), “al-Tarbiyah al-Iqtishadiah fi al-Islam”. Kaherah: Maktabah al Nahdhah al Misriah., p. 63.

[7]Ahmad Shukri, Mohd. Nain dan Rosman Md. Yusoff (2003), “Konsep, teori, dimensi dan isu pembangunan”. Johor Darul Ta’zim: Universiti Teknologi Malaysia,. Cet. 1., p. 20-22.

[8] Al-Rubi, Mahmud (1984), “Al-Minhaj al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah wa al-Ijtima’iyah dalam Majallat al-dirasat all-tijariyah wa al-islamiyah”, Markaz solih Abdullah Kamil li al-dirasat al-tijariyah wa al-islamiyah, No. 3, tahun ke-1, Juli 1984, p. 31.

[9] Al-Fanjari, Muhammad Syauqi (t.t.), Al-Islam wa al-Musykilah al-Iqtisodiyah, (Maktabah al-Anglo al-Misriyah), hlm. 81, dan Al-Mazhab al-Iqtisodi fi al-Islam, Jeddah: Buhus Mukhtarah min al-Mu’tamar al’alami al-Awwal li al-Iqtisod al-Islami, Jeddah: Markaz Abhas al-Iqtisod al-Islami, p. 100.

[10]Abdul Ghani, Samsuddin (2004), “Pembangunan Ekonomi Islam: Perspektif Malaysia”., p. 2, http://www.pas.org.my/kertaskerja/Pembangunan_ekonomi_Umat_Islam.pdf, 7 Oktober 2009.

[11] Sayyid Tahir (1995), “Islamic Perspectives on Economic Development”. The Pakistan Development Review., 34 : 4 II (Winter 1995) pp. 845 – 856.

[12]Habbakkuk, J. (1918). “The Entrepreneur and Economic Development”. Dalam Ian Livingstone, Development Economic and Policy. London: Reading George Allen and Unwin., pp. 14-20.

[13] Surtahman Kasin Hasan (1993), “Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan”. Kuala Lumpur: DBP., p. 186.

[14] Nor Aini, Hj Idris et al (1996), “Wanita Malaysia Dalam Era Pembangunan Industri”. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia., p. 12.

[15] Abu Ubayd (t.t.), Kitab al-Amwal, p. 21, dalam Sabahuddin Azmi (2002), Islamic Ekonomics; Public finance in Early Islamic Thought, New Delhi: Goodword Books, edisi terj., Ekonomi Islam, Kewangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal., Bandung: Nuansa., p. 89.

[16] Ibnu Taimiyah (1998), Majmu’atul Fatawa, Riyadh: Maktabah al-Ubaikan (ed.). Kumpulan Fatwa Ibn Taimiyah, Bab Macam-macam Harta Kerajaan, Jakarta: Darul Haq., pp. 296-314

[17] Abu Yusuf (t.t.), Kitab al-Kharaj, p. 80, dalam Sabahuddin Azmi, op.cit, p. 89.

[18] Sabaruddin Azmi (2002), op.cit, p. 89.

[19] Abdul Qadim Zallum (1988), Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, Ahmad S at all. (terj.), Bogor: Pustaka Thariqul Izzah., p. 25.

[20] Abu Yusuf (t.t.), Kitab al-Kharaj, p. 48, dalam Sa’id Hawwa, Al-Islam, Abdul Hayyie al-Kattani, Arif Chasanul Muna dan  Sulaiman Mapiase (terj.), Jakarta: Gema Insani., p. 237.

[21] Abu Ubayd (t.t.), Kitab al Amwal, p. 21, dalam Sabaruddin Azmi, Op. cit., p. 90.

[22] Eri Sudewo (2004), “Perbezaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, Republika, 17 September 2004, konsultasi Zakat., 13 Oktober 2009.

[23] Sayid As Sabiq (1989), Fiqhus Sunah, Juz I, p. 277.

[24] Ali bin Muhammad Al Jurjani (t.t.), At-Ta’rifat, dalam Muhammad Shiddiq Al Jawi (t.t.), Definisi Zakat Infaq dan Shadaqah, http://e-syariah.net, 13 Oktober 2009.

[25] Lihat Ibn Manzur (1990), Lisan al-‘Arab, Beirut: Dar al-Fakr, Jilid 14., p. 358-359.

[26] Secara lebih teknikalnya para fuqaha memberi definisi yang berbagai-bagai . Bagaimanapun secara, umumnya definisi-definisi berkenaan memberi erti seperti mana disebutkan. Lihat sebagai contoh: Ibn Qudamah (1968), al-Mughni, Kaherah: Maktabah al-Qahirah, jilid 2, p. 427; al-Nawawi (t.t.), al-Majmu’, Kaherah: Matba’ah al-Imam,  Jilid 5, p. 291; Ibn ‘Abidin (1966), Hasyiah, Kaherah: al-Halabi, jilid 2, p. 256-257.

[27] Sabahuddin Azmi (2002), Op.cit, p. 93

[28] Yusuf Qardhawi (2002), “Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan,  A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan (terj,), Yogyakarta: Mitra Pustaka, p. 87.

[29] Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2003), “Pengurusan Zakat”, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka dan Bahasa, p. 46.

[30] M. Nipan Abdul Halim (2001), “Mengapa Zakat Disyariatkan”, Bandung: M2S, p. 28.

[31]Muhammad Sharif Chaudhry, Fundamentals of Islamic Economic System, http://www.Muslimtents.com, 13 Oktober 2009.

[32] Ibnu Taimiyah (1998), Op. cit, dalam A. A. Silalahi, Op. cit, p. 275.

[33] A. A. Islahi, Op. cit, p. 303.

[34] Al-Mawardi (1978), Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi al-Wilayayah Ad-Diniyyah, Fadhli Bahri (terj.) Beirut: Dar al-Kutub Al-Araby, p. 225.

[35] Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din, p. 135, dalam Sabahuddin Azmi (2002), Op. cit. p. 111.

[36] Abu Ubayd (t.t.), Kitab al-Amwal, p. 23, dalam Sabahuddin Azmi (2002), Op. cit. p. 111.

[37] Sabahuddin Azmi (2002), Op. cit, p. 112.

[38] Al-Mawardi (1978), Op. cit, p. 137-138, dalam Sabahuddin Azmi (2002), Op. cit, p. 126.

[39] Sa’id Hawwa (t.t.), Al-Islam, Op. cit, p. 225.

[40] Abu Yusuf (t.t.), Kitab al-Kharaj, p. 122, dalam Sabahuddin Azmi, op.cit, p. 129.

[41] Ibid, p. 152-154.

[42] Al-Mawardi, Op. cit, p. 130, dalam Sa’id Hawwa, Op. cit, p. 229.

[43] Al-Mawardi, Ibid, p. 127-128.

[44] Ibid.

[45] Abu Ubayd (t.t.), Op.cit, p.79, dalam Sabahuddin Azmi (2002), Op. cit. p. 148.

[46] Ibnu Taimiyah (1998), Majmu’atul Fatawa, Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, (terj.), “Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah” Jakarta: Darul Haq, p. 252.

[47] Abu Yusuf (t.t.), Op.cit, p. 529, dalam Sabahuddin Azmi, op.cit, p. 131.

[48] Mustafa Edwin Nasution, et al. (2006), “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 139.

[49] M. Nazori Majid, Op. cit, p. 229.

[50] Adiwarman A Karim, Op. cit, p. 41 dan Heri Sudarsono, Op. cit, p. 121.

[51] Ahmad Shukri, Mohd. Nain dan Rosman Md. Yusoff (2003), Op. cit., p. 83-84.

[52] Ibid.

[53] Abdel Hamid El-Ghazali (1994), Man is The Basic of The Islamic Strategy for Economic Development, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, p. 13.

[54] Syafruddin Arif M. M. (2007), “Need Assesment SDM Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. 1, No. 1, Juli 2007, Bengkalis: STIES, p. 15-16.

[55] M. Umer Chapra (2001), The Future of Economics: an Islamic Perspective, Amdar Amri et al (terj.), Jakarta: SEBI, p. 66.

[56] Arsyad, Lincolyn. (2004), Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, STIE YKPN, p. 64-67.

[57] Mangkoesoebroto, Guritno. (1998) Teori Ekonomi Makro, Yogyakarta, STIE YKPN, p. 81.

[58] Todaro, Michael. (2000), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga, p. 156.

[59] Jhingan. (2000), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press, p. 23.

[60] Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith (1993), Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga, Ed. Ke-8, p. 64.

[61] Jhingan. (2000), Op. cit, p. 27.

[62] Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith (1993), Op.cit, p. 66.

[63] M. Amin Abdullah et al (2000),  Antologi Studi Islam: Teori & Metodologi, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, p. 294-297, dalam Ade Candra Kusuma (2005), “Pembaharuan Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”, Hukum Islam, Vol. 12, No. 10, September 2005, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim,  p. 68-69.

[64] Afzalul-Ur-Rahman (1980), Economic Doctrines of Islam, Mustafa Kassim (terj.), Lahore: Islamic Publication ltd., Vol. 1., ed. 2, p. 1-5.

[65] Syihabumila (2004), “Sistem Ekonomi Islam solusi Krisis”, Magister Studi Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,  http://www.msi-uii.net.

[66] Afzalul-Ur-Rahman (1980), Op.cit, p. 5-7.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s