Metodologi Ekonomi Islam

Oleh: Shafwan Bendadeh

1.0.Pendahuluan

Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas daripada dimensi nilai pada kedudukan yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Dampak yang di timbul daripada cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan kemusnahan persekitaran hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antar kaum dalam masyarakat dan antar negara di dunia, luntur nya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkis dan sebagainya.

Sistem ekonomi kapitalis telah gagal menyelesaikan persoalan kemanusiaan, sosial ekonomi. Memang kapitalis mampu menyejahterakan individu atau negara tertentu secara materi. Namun perlu ambil perhatian kesejahteraan dan kemakmuran tersebut dibina di atas penderitaan orang atau negara lain. Kapitalis tidak mampu menyelesaikan ketempangan dan kesenjangan sosial ekonomi bahkan sebaliknya ia mencipta dan melenggangkan kesenjangan tersebut untuk mempertahankan eksistensinya.

Di sinilah Islam melontarkan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang bertanggungjawab terhadap perubahan arah, pola dan struktur ekonomi dunia sekarang ini. Perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih humanistik dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran, hadis dan sunnah, serta khazanah pemikiran para cendekiawan Muslim.

2.0.Ekonomi Islam dan Latar Belakang Sejarah

Ilmu ekonomi Islam, telah muncul dari dan dibina di atas ilmu ekonomi Islam, yang merupakan kumpulan pengetahuan yang dibentuk dan dihimpunkan oleh Fuqaha dan para sarjana Muslim yang menaruh perhatian pada aspek ekonomi dan masalah-masalah masyarakat. Penghimpunan pengetahuan ekonomi Islam selama berkurun-kurun yang terbentang dari awal Islam di abad pertama Hijrah (abad ke-7 Masihi). Ilmu ekonomi Islam yang berkembang dari masa ke masa dengan perkembangan ilmu ekonomi Islam di bidang wang, dasar fiskal, perdagangan dan pasaran serta transaksi kewangan.[1]

Ilmu ekonomi Islam dikembangkan ketika upaya-upaya intelek para ahli hukum Islam dan cendekiawan membincangkan masalah-masalah ekonomi masyarakat. Para sarjana ini diperiksa, dikumpulkan, dan sedia dianalisis pengetahuan untuk mengetahui lebih banyak fakta yang tepat tentang sifat hubungan antara aspek ekonomi dan Peraturan Syariah dan untuk menyimpulkan sebab-sebab dan kesan daripada beberapa masalah ekonomi umum. Mereka juga mengembangkan dan memahami ekonomi dan non-ekonomi.[2] Sebagai contoh, Abu Yusuf (113-182 H) mengkaji punca kenaikan harga sebelum memberi nasihat kepada penguasa tentang masalah harga.[3]

Demikian pula, sebelum memberikan pendapatnya tentang pampasan kerugian dalam nilai rail “fulus” (wang syiling yang diperbuat daripada logam murahan) ia menganalisis impak kualiti dan harga rendah pada nilai wang rail pada umumnya, tapi hati-hati membezakan antara emas dan syiling perak di satu pihak dan fulus di sisi lain.

Al-Ghazali (451-505H) menjelaskan masalah-masalah yang terlibat dalam pertukaran barter sebelum menjelaskan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan wang dan menggambarkan fungsi-fungsi utamanya. Fungsi wang paling penting untuk menjadi media pertukaran beliau melanjutkan dengan menjelaskan kebijaksanaan larangan penimbunan dan riba dalam Islam.[4] Ibnu Qayim Al-Jawziya,[5] menurut Ibnu Taimiah, membezakan antara dicipta dan harga alami. Yang pertama adalah yang ditetapkan oleh peniaga yang mengendalikan bekalan sementara yang diubah menjadi harga yang kompetitif. Lalu dengan membezakan antara dua harga ia membezakan kes-kes di mana harga perlu dikawal oleh penguasa dan orang-orang ketika pasaran kompetitif dan harus dibiarkan bebas. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa permulaan munculnya ekonomi Islam tidak hanya didasarkan pada pemahaman masalah-masalah ekonomi dalam konteks penghakiman mereka, tetapi juga tentang upaya-upaya intelek berusaha untuk memahami dan mencari tahu sebab-sebab dan akibat daripada masalah-masalah ini dan berbaring peraturan sebelum melayan mereka.

Adalah Ibn Khaldun (wafat 808 H/1404 M) yang membuat langkah pertama menuju ekonomi, mengenal pasti sebagai cawangan autonomi pengetahuan ketika ia menciptakan perilaku baru dan belum pernah berlaku dahulu ilmu yang ia kemudian disebut “ilmu tamadun umat manusia dan sosialisasi manusia” dan hari ini kita sebut sosiologi. Ilmu ekonomi anggapkan status yang merdeka, jauh daripada sosiologi, sedikit lebih daripada dua ratus tahun yang lalu dengan munculnya pada tahun 1776 daripada buku Adam Smith yang bertajuk “An Inquiry ke dalam Wealth of Nations.” Akibatnya, Ekonomi boleh dianggap sebagai ilmu pengetahuan baru walaupun akarnya masuk dalam sejarah. Sebagai Ekonomi Islam, istilah itu sendiri bahkan lebih baru. Hal ini berawal dari akhir 1940-an ketika itu digunakan untuk pertama kalinya oleh seorang profesor pengajian Islam di universiti Osmania di India, Allahyarham Sayyid Manazir Ahsan Gilani, dalam Bahasa Urdu buku yang diterbitkan pada tahun 1947 bahawa dia memberikan judul: “Ekonomi Islam”. Mendapat dorongan pada persidangan antarabangsa pertama mengenai ekonomi Islam diadakan di Mekah pada awal 1976, dan setelah itu menjadi meluas.[6]

3.0.Definisi Ekonomi

3.1.Definisi Menurut Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah daripada Bab Lima mengemukakan untuk mempelajari sejarah ekonomi dikhaskan untuk masalah yang dia anggap bahagian yang penting dalam bidang sosiologi, kajian tentang tamadun umat manusia dan hubungan manusia. Nama yang diberikan oleh Ibn Khaldun sebagai gelaran adalah al ‘imran al Bashari. Secara harfiah, kata al ‘imran bererti kemajuan, kemakmuran, mengisi dunia dengan kegiatan, membangun bumi dan mempopulasikan itu. Kata al Bashari adalah kata sifat manusia.

Oleh kerana itu, bagi Ibn Khaldun, ekonomi, seperti yang termasuk dalam al ‘imran al Bashari merujuk pada kegiatan yang berkaitan dengan mata pencarian umat manusia, perkembangannya, kemajuan, dan kemakmuran. Ini adalah alasan mengapa Ibn Khaldun memulakan Bab Lima mengatakan bahawa berdasarkan kodrat mereka sendiri, manusia memerlukan hal-hal untuk mengkonsumsi dan hal-hal untuk menyelamatkan. Allah mencipta segala sesuatu di bumi bagi orang-orang untuk menggunakan dan merekonstruksi, dan Dia menguatkan mereka atas hal-hal ini.

Kerana itu menurut Ibn Khaldun, masalah ekonomi terletak pada upaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang mereka gunakan untuk memenuhi keperluan mereka dan keperluan, untuk perbaikan dan kemewahan, dan untuk pengambilalihan dan pemilikan. Penggunaan penghasilan tersebut biasanya dilakukan dengan cara pertukaran.

Dari pernyataan di atas, kita boleh membuat definisi tentang ilmu ekonomi di sepanjang garis pemikiran Ibn Khaldun seperti di bahas dalam Bab Lima sebagai berikut:

Ekonomi adalah studi tentang usaha manusia dalam memperoleh sumber melalui pertukaran, untuk pemenuhan keperluan, dan perbaikan serta untuk tujuan pengambilalihan.

Unsur-unsur utama daripada definisi ini ialah: 1) penekanan tentang usaha manusia dalam mengembangkan dan mengagihkan sumber material; 2) eksplisit menyebut dua jenis pemenuhan manusia, iaitu, pengambilalihan dan konsumsi; 3) dan perbezaan antara keperluan, keperluan dan perbaikan dalam konsumsi .

Dapat terlihat bahawa tumpuan dalam takrif  Ibn Khaldun adalah usaha manusia yang secara intrinsik bergantung pada sikap manusia dan etika terhadap pekerjaan dan penilaian. Kita juga harus ingat bahawa perbezaan antara keperluan, keperluan dan penyempurnaan yang berkaitan dengan pemenuhan manusia ingin mengikuti tradisi para filsuf Muslim dalam pembahasan mereka tentang tujuan syariah.

3.2.Definisi Barat

Ahli-ahli ekonomi Barat menyatakan bahawa ekonomi merupakan satu sain yang mengkaji gelagat manusia dalam hubungan di antara sumber-sumber yang terbatas dengan kehendaknya yang tidak terbatas; untuk memenuhi semua kehendaknya. Dalam hal ini pilihan mesti dibuat supaya sumber-sumber yang terhad itu dapat digunakan pada jalan yang paling memuaskan.[7]

Definisi ilmu ekonomi yang merangkumi konsep kelangkaan relatif, seperti yang diberikan oleh P. Samuelson, adalah “Ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya langka yang bisa kegunaan alternatif untuk menghasilkan pelbagai komoditi dan mengagihkan untuk konsumsi, sekarang atau di masa depan, di antara pelbagai orang dan kumpulan-kumpulan dalam masyarakat.”[8]

Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi atau kekayaan sebagai studi tentang bagaimana bangsa-bangsa menjadi kaya, tertakluk bukunya sendiri. Bahawa patut dicatat dalam buku Smith penekanan tentang ekonomi negara, definisi istilah secara makro, iaitu, dalam hal kesejahteraan seluruh tubuh bangsa sebagai Agregat, Smith berfikir meskipun telah diketahui kekayaan bangsa-bangsa dalam hal setiap individu mengejar kepentingan diri sendiri.[9]

Definisi ini link semua aspek daripada masalah-masalah ekonomi termasuk pengeluaran, pengedaran, konsumsi, dan pertumbuhan di masa depan. Definisi ini juga menekankan perlunya terbaik pengeksploitasian sumber-sumber ekonomi langka kerana mereka relatif tak terbatas inginkan. Ini merupakan titik penting bagi masyarakat untuk memperoleh jumlah maksimum barang dan jasa yang mungkin dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, iaitu maksimum tingkat kesejahteraan ekonomi.[10]

4.0.Pengertian Ekonomi Islam

Ada tiga pentafsiran tentang istilah “ekonomi Islam”. Pertama, yang di maksud adalah “ilmu ekonomi” yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Kalau ini yang di maksud, maka akan timbul kesan bahawa ajaran Islam itu mempunyai pengertian yang tersendiri mengenai apa itu “ekonomi”. Hal ini tentu akan diikuti dengan pertanyaan, apakah yang di maksud dengan ekonomi itu menurut ajaran Islam? Tepatnya, apakah yang di maksud dengan “ilmu ekonomi Islam” itu?

Beberapa ahli ekonomi Muslim memberanikan diri dalam mendefinisikan tentang ekonomi Islam, yang beberapa sub-bahagian ini akan menyajikan secara kritis dan paling popular. Ada dua kategori utama daripada definisi. Kategori pertama terdiri daripada definisi yang menumpu pada prinsip-prinsip syariah yang membentuk rangka kerja atau persekitaran perilaku ejen ekonomi, manakala kategori kedua berfokus pada perilaku pelaku sendiri.

Zaman Hasanuz mentakrifkan ekonomi Islam sebagai “pengetahuan dan pelaksanaan perintah-perintah dan peraturan syariah yang menghalang ketidakadilan dalam pengambilalihan dan membolehkan mereka untuk melakukan kewajipan mereka kepada Allah dan masyarakat.”[11]

Demikian pula, Zaidan Abu al Makarim mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “ilmu yang berkaitan dengan kekayaan dan hubungannya dari sudut pandang perwujudan keadilan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi.”[12] Dua definisi ini menumpukan pada determinan dari kerangka normatif kegiatan ekonomi, mereka melihat ekonomi Islam sebagai cabang pengajian Islam serupa dengan Fiqah atau tafsiran Al-Quran.

Berikutnya definisi yang di utarakan oleh Masudul Alam Choudhury menyebutkan bahawa ekonomi Islam adalah pengkajian sejarah, empirik dan berteori yang akan menganalisis keperluan manusia dan masyarakat melalui pancaran panduan sistem nilai Islam.[13]

Pentafsiran kedua, ekonomi Islam itu dalam ertian “sistem ekonomi” (Islam). Sistem menyangkut pengaturan, iaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara metode tertentu. Misalnya, bank Islam dapat disebut sebagai unit (terbatas) dari beroperasinya suatu sistem ekonomi Islam, bisa dalam ruang lingkup makro atau mikro. Bank Islam disebut unit sistem ekonomi Islam, khususnya doktrin larangan riba. Dan ketiga, ekonomi Islam itu bererti perekonomian umat Islam atau perekonomian di dunia Islam, maka kita akan mendapat sedikit penjelasan dan gambaran dalam sejarah umat Islam baik pada masa Nabi sampai sekarang. Hal ini bisa kita temukan, misalnya, bagaimana keadaan perekonomian umat Islam di Arab Saudi, Mesir, Irak, Iran, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya, atau juga perekonomian umat Islam di negara non-Islam seperti Amerika, Cina, Perancis, dan sebagainya.[14]

Berbeza dengan sistem ekonomi konvensional, yang lahir dari paradigma enlightenment yang ditandai dengan pendekatan utama untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta analisisnya tentang problem-problem manusia yang bersifat sekular. Sekular di sini dimaksudkan sebagai lebih mementingkan konsumsi dan pemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia, tanpa mengindahkan peranan nilai moral dalam reformasi individu dan sosial, terlalu berlebihan menekankan peranan pasar atau negara. Ia tidak memiliki komitmen kuat kepada persaudaraan (brotherhood) dan keadilan sosio-ekonomi dan tidak pula mempunyai mekanisme filter nilai-nilai moral.[15]

Ekonomi Islam juga dikenal sebagai ekonomi etis iaitu ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan keserakahan manusia atas alam benda, tetapi justeru mampu mengajar manusia untuk mengatur dan mengendalikan diri. Dengan perkataan lain, ekonomi etis berbeza dengan ekonomi konvensional, tidak mengacu pada sifat manusia segai homo economikus yang cenderung serakah, sebaliknya sebagai manusia etik yang utuh atau manusia seutuhnya.  Manusia yang utuh selalu berusaha mengendalikan pencapaian  kebutuhan sampai batas-batas yang pantas dan wajar sesuai ukuran-ukuran sosial dan moral.[16]

4.1.Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama Syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia mahupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil‘alamin. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat[17] menegaskan:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

“Telah diketahui bahawa syariat Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

“Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah”.[18]

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubung kait antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah altayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeza secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekular dan materialistik.[19]

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2) Terpenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaan hak dan peluang. (7) Kerjasama dan keadilan.[20]

4.2.Prinsip-Pinsip Ekonomi Islam

Menurut Manan (1995), terdapat tujuh langkah untuk merumuskan
perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam, yang kesemuanya saling berkaitan.
Pertama, mengenal pasti suatu problem atau masalah. Kedua, mencari prinsip
garis panduan yang terdapat dalam syariat secara eksplisit mahupun implisit, untuk
memecahkan problem yang dipersoalkan tersebut. Prinsip-prinsip ini yang boleh diambil dan di deduksi daripada kitab suci Al-Quran mahupun Hadis Nabi, di mana Al-Quran boleh dipandang abadi dalam kebenarannya. Ketiga, di tingkat operasional, ilmu pengetahuan yang mendasari prinsip atas asas itu perlu dirumuskan dan dibuatkan konsepnya terlebih dahulu. Di sinilah mulanya muat perumusan teoritik mengenai problem itu, iaitu titik tolak ilmu pengetahuan tentang ilmu ekonomi Islam.

Keempat, penentuan perumusan dasar. Pada taraf ini perlu diketahui dengan jelas bahawa suatu pernyataan imperatif mengenai apa yang harus terjadi, harus dikaitkan tidak hanya dengan tahap perumusan teoritik, tetapi juga dengan tahap penentuan dasar, yang tidak boleh lepas dari syari’at. Kelima, dasar yang tercapai melalui analisis teoritik harus dilaksanakan. Keenam, perlunya agensi yang mencukupi dalam melaksanakan dasar tersebut, kerana tanpa agensi tersebut idea itu tidak boleh dilaksanakan. Ketujuh, diperlukan peninjauan kembali pada prinsip-prinsip yang digunakan. Ini juga menunjukkan perlu adanya rekonstruksi dari teori dan dasar ekonomi Islam, rekonstruksi ini memberikan peluang bagi suatu pemikiran yang berkembang dan boleh diuji kebenarannya. Lebih lanjut Abdul Manan, M (1995), menyatakan bahawa hal ini merupakan suatu proses yang terus menerus. Dengan begitu akan terdapat kemungkinan yang tidak terbatas bagi pertumbuhan ekonomi Islam lebih lanjut.

Terdapat perbezaan penting antara sistem ekonomi Islam dengan sistem,
ekonomi lain, khususnya Kapitalis dalam memandang apa sesungguhnya yang
menjadi permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia. Menurut sistem ekonomi kapitalis, permasalahan ekonomi yang sesungguhnya adalah kekurangan (scarcity) aset dan jasa. Hal ini kerana setiap manusia mempunyai keperluan yang berlainan ragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuas (barang dan perkhidmatan) yang digunakan untuk memenuhi keperluan (need) dan keinginan (want) terhad, sebab mengikut pandangan ini pengertian antara keperluan dan keinginan adalah dua hal yang sama, yakni keperluan itu sendiri (Riza 2000). Setiap keperluan yang ada pada diri manusia tersebut menuntut untuk dipenuhi oleh alat-alat dan sarana-sarana pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Oleh kerana itu di satu sisi kebutuhan manusia jumlahnya tidak terhad sementara alat dan sarana yang digunakan untuk menyelesaikannya terbatas, maka muncullah konsep kelangkaan. Dan dalam hal ini sistem ekonomi kapitalis tersebut hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi daripada kehidupan manusia.

Selanjutnya hal ini diperkuatkan oleh An-Nabhani (1999), dengan kesimpulannya bahawa sistem kapitalis itu sesungguhnya dibina dalam tiga kerangka asas, iaitu; Pertama kelangkaan atau keterbatasan barang-barang dan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan manusia. Di mana barang-barang dan jasa-jasa itu tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia yang berlainan ragam dan terus-menerus bertambah kuantitinya. Kedua, adalah nilai (value) suatu barang yang dihasilkan, ketiga, adalah harga (price) serta peranan yang dimainkan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Di mana harga merupakan alat pengendali dalam sistem ekonomi kapitalis.

Berbeza dengan sistem ekonomi kapitalis, maka sistem ekonomi Islam menetapkan bahawa permasalahan ekonomi utama dalam masyarakat adalah masalah rosak nya pengagihan kekayaan di tengah masyarakat atau dengan kata lain komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam (Chapra 2000). Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fizikal, kedamaian mental dan kebahagiaan yang hanya boleh dicapai melalui realisasi yang seimbang antara keperluan materi dan rohani daripada personaliti manusia. Kerana itu, memaksimumkan output jumlah semata-mata tidak menjadi tujuan dari sebuah masyarakat Muslim. Memaksimumkan output harus diiringi dengan adanya jaminan bagi usaha-usaha yang ditujukan pada kesihatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta keamanan yang fair pada semua tingkat interaksi manusia dalam masyarakat. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariat Islam (Chapra 2000).

5.0.Metodologi Ekonomi Islam

5.1.Pengertian Metodologi

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang metodologi ekonomi Islam, sebaiknya kita melihat lebih rinci erti dari metodologi itu sendiri.

Kalimat Metod-ologi merupkan sebuah awalan Metod dan akhiran dari –ologi atau logi yang menunjukkan satu bidang kajian atau disiplin akademik. Walau bagaimanapun, tidak semua bidang mempunyai ‘-ologi’, sebagai contoh, pembelajaran tentang kelahiran anak dipanggil perbidanan dan yang melakukannya dipanggil bidan. Metodologi ditakrifkan secara istilah iaitu kajian tentang kaedah atau tatacara.[21]

Metodologi sesuatu subjek bertujuan untuk menyelidiki kebenaran konsep, teori dan asas-asas prinsip subjek berkenaan.[22] Dalam pengajian konvensional, terdapat berbagai pendapat yang berbeza berkenaan dengan metodologi.

Meskipun terdapat perbezaan yang luas antara ahli-ahli ekonomi konvensional berkenaan dengan metodologi, namun mereka pada asasnya bersetuju pada isi pokok seperti berikut:[23]

5.1.1.      Andaian asas menyatakan manusia itu secara semulajadi mementingkan diri sendiri dan bertindak secara rasional.

5.1.2.      Matlamat utama kehidupan manusia ialah kemajuan dalam kebendaan, dan

5.1.3.      Setiap manusia mempunyai kecenderungan memaksimumkan kebajikan kebendaannya yang mengetahui pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan.

5.2. Metodologi Ekonomi Islam

Selama ini kalau kita berbicara tentang muamalah, terutama ekonomi, kita akan bercakap tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hal ini memang merupakan prinsip asas daripada muamalah itu sendiri, yang menyatakan: “Perhatikan apa yang dilarang, di luar itu maka boleh dikerjakan.” Tetapi pertanyaan kemudian mengemuka, seperti apakah ekonomi dalam sudut pandang Islam itu sendiri? Bagaimanakah falsafah dan kerangkanya? Dan bagaimanakah ekonomi Islam yang ideal itu?

Untuk menjawab soalan-soalan tersebut, maka sebenarnya kita perlu melihat bagaimana metodologi daripada ekonomi Islam itu sendiri. Muhammad Anas Zarqa (1992), menjelaskan bahawa ekonomi Islam itu terdiri daripada 3 kerangka metodologi. Pertama adalah presumptions and ideas, atau yang disebut dengan idea dan prinsip asas daripada ekonomi Islam. Idea ini berpunca daripada Al-Quran, Sunnah, dan Fiqh Al-Maqasid. Ide ini nantinya harus boleh diturunkan menjadi pendekatan yang saintifik dalam membina kerangka berfikir daripada ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah nature of value judgement, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap keadaan ekonomi yang berlaku. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utiliti dalam Islam.

Terkini, yang disebut dengan positive part of economics science. Bahagian ini menjelaskan tentang realiti ekonomi dan bagaimana konsep Islam boleh diturunkan dalam kondisi nyata dan rial. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibina.

Ahli ekonomi Islam lainnya, Masudul Alam Choudhury (1998), menjelaskan bahawa pendekatan ekonomi Islam itu perlu menggunakan shuratic process, atau pendekatan syura. Syura itu bukan demokrasi. Shuratic process adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam mencipta keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan idea asas ekonomi konvensional tidak boleh lagi bertahan, kerana tidak mengendahkan adanya edaran yang tepat, sehingga tercipta lah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Umar Chapra (2000) menjelaskan bahawa terdapat dua aliran dalam ekonomi, iaitu aliran normatif dan positif. Aliran normatif itu selalu memandang sesuatu permasalahan dari yang seharusnya terjadi, sehingga terkesan idealis dan perfeksionis. Sedangkan aliran positif memandang permasalahan dari realiti dan fakta yang terjadi. Aliran positif ini pun kemudian menghasilkan perilaku manusia yang rasional. Perilaku yang selalu melihat masalah ekonomi dari sudut pandang nisbah dan nalar nya. Kedua aliran ini merupakan ekstrem di antara dua kutub yang berbeza.

Konsep Islam menyatakan bahawa kepuasan optimum  akan tercipta manakala pihak lain sudah mencapai kepuasan atau keputusan optimum yang diinginkan, yang juga diikuti dengan kepuasan yang dialami oleh kita. Islam sebenarnya memandang penting adanya pengedaran, kemudian lahirlah zakat sebagai bentuk daripada pengedaran itu sendiri.

Maka, sesungguhnya kerangka dasar dari ekonomi Islam didasari oleh tiga metodologi daripada Muhammad Anas Zarqa, yang kemudian digabungkan dengan keberkesanan pengagihan zakat serta penerapan konsep shuratic process (dipersetujui bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelaku nya serta peningkatan kualiti sumber daya manusianya (Al Harran, 1996). Utiliti yang optimum akan lahir manakala edaran dan adanya etika yang menjadi acuan perilaku ekonomi. Oleh kerana itu semangat untuk mempunyai etika dan perilaku yang ihsan kini harus di kempen kan kepada seluruh sumber daya insani daripada ekonomi Islam. Agar ekonomi Islam boleh benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Para pakar ekonomi Islam telah merumuskan metodologi ekonomi Islam secara berbeza, akan tetapi dapat ditarik garis persamaan bahawa semuanya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi Ekonomi Islam, dapat diringkaskan sebagai berikut[24]:

5.2.1.      Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Pentafsiran terhadap dua sumber tersebut mestilah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama muktabar, bukan secara membabi buta.

5.2.2.      Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode Induktif.

5.2.3.      Ekonomi Islam di bangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat Islam, seperti nilai keadilan, sederhana, dermawan, suka berkorban dan lain-lain.

5.2.4.      Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.

5.2.5.      Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan (falah) di dunia dan akhirat.

5.3.Metodologi Menjabarkan Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berasal daripada Al-Quran dan Sunah. Al-Quran, sebagaimana diketahui, tidak mengabdikan bahagian atau bab khusus kepada satu isu atau aspek kehidupan. Ini mempunyai 114 bab, masing-masing berkaitan dengan beberapa masalah, sehingga ayat-ayat yang mempunyai kaitan dengan sistem ekonomi dan perilaku yang tersebar di hampir semua bab dari Quran.

Adapun Sunah, ucapan-ucapan dan tindakan Nabi (saw) ditapis, dalam buku-buku koleksi, berdasarkan baik subjek atau nama teman yang ceritakan. Tugas ahli ekonomi Muslim yang berusaha untuk menemukan sistem ekonomi Islam dan meletakkannya bersama-sama dengan potongan-potongan adalah pergi melalui Al-Quran dan Sunah, menentukan teks-teks yang relevan dengan subjek dan membuat satu gabungan yang koheren daripada mereka. Tugas ini memerlukan upaya khas dan kelayakan untuk memahami teks-teks Al-Quran dan Sunah seperti yang di ringkas klasik standard Bahasa Arab.

Selain itu, keadaan dan peristiwa yang mengelilingi wahyu daripada setiap ayat dan penyediaan masing-masing mengatakan mempunyai banyak berpengaruh pada pemahaman mereka. Ajaran Al-Quran dan Nabi (saw) yang dilaksanakan oleh teman-temannya selama hidupnya dan selepas kematiannya, terutama sepanjang pemerintahan empat tabiin. Akibatnya, penting untuk mengetahui sejarah dan gaya hidup sahabat Nabi dan kedudukan mereka memuat saat menjalankan perekonomian negara Islam selama tempoh yang dikenali sebagai Empat Bijaksana, tabiin, berlangsung sekitar tiga puluh tahun selepas  nabi wafat.

Selanjutnya, setiap pendekatan objektif untuk menyatukan potongan-potongan daripada sistem ekonomi Islam tidak boleh mengabaikan warisan Islam, baik amalan sejarah negara-negara Islam dan masyarakat di seluruh empat belas abad yang lalu atau tubuh besar literatur tentang teologi, undang-undang dan jurisprudens, politik, mistisisme , dan lain-lain.

Semua hal di atas menunjukkan bahawa untuk merumuskan sistem ekonomi Islam, para ahli ekonomi harus mengerahkan upaya menyeluruh dalam menggabungkan dan memahami komponen-komponennya, mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang Islam dan sejarah sastera.

Tugas merumuskan sistem ekonomi Islam adalah dua kali ganda. Satu, penemuan teori, semua bahan daripada sistem, perkaitan mereka dalam koheren dan layak komposit, dan Dua, penyiasatan dan pengesahan kesahihan daripada sistem ekonomi, termasuk cara pemboleh ubahan  ekonomi dan besarnya pengaruh di dalam rangka kerja.

5.4. Menemukan Sistem Ekonomi Islam

Melihat ke dalam pengalaman sejarah masyarakat Muslim untuk beberapa pertimbangan kerana mereka memiliki bantalan tentang kaedah mencari sistem ekonomi Islam. Ini adalah dua disiplin ilmu Fiqah dan al Qawa’id Fiqah.

Fiqah adalah studi tentang teks-teks Al-Quran dan Sunah untuk mengetahui yang berkuasa yang harus diikuti oleh manusia, sebagai individu dan kelompok, sehingga mereka dapat konsisten dengan Syariah, atau, ini adalah penemuan Islam hukum daripada Al-Quran dan Sunah. Fiqah bertujuan untuk mencari semua rencana terperinci yang ditunjukkan oleh teks dan pengorganisasian mereka kepada piagam keluasan perilaku. Beberapa artikel ini adalah jelas dan khusus di dalam ayat-ayat atau ucapan, tapi banyak dari mereka yang memerlukan tenaga usaha berasal dari teks-teks umum atau daripada teks-teks yang memberikan putusan-putusan kes serupa. Dalam proses ini, prinsip-prinsip asas logik matematik diterapkan bersama dengan prinsip-prinsip ‘Usul al Fiqh’.[25]

Qawa’id Al Fiqh adalah ilmu yang bersangkutan dengan merumuskan Peraturan-Peraturan umum, prinsip-prinsip dan dalil untuk ilmu Fiqih. Keprihatinannya adalah artikel tidak terperinci, tetapi dalam aksioma asas hukum. Kerana tujuan Qawa’id Al Fiqh adalah berbeza daripada fiqah. Metodologinya juga berbeza. Oleh kerana itu, sedangkan fiqah mencari butiran, kes-kes individu, potongan-potongan kecil dan zarah, Qawa’id al Fiqh mencari agregat, global dan umum.

Akibatnya, tampak bahawa tugas perumusan sistem ekonomi Islam daripada teks-teks Al-Quran dan Sunah adalah lebih mirip pekerjaan penyelidik di Qawa’id Al Fiqh dari Fiqah. Mempelajari metodologi Peraturan dan aksiom dari Qawa’id Al Fiqh adakah tiga lipatan. Pertama, beberapa aksiom yang ditemui dalam teks-teks Al-Quran atau Sunat, ringkas eksklusif dan eksplisit sebagai salah satu akan seperti mereka. Ini hanya diambil saat mereka berada di teks dan diletakkan di tempat yang tepat mereka dalam struktur yang diingini prinsip dan aksiom. Beberapa contoh: “Tidak boleh ada bahaya pertukaran atau merugikan,”[26] dan “layak luluh dikaitkan dengan membawa tanggung jawab.” [27] Kedua prinsip ini ditemui, kata demi kata, dalam ucapan-ucapan Nabi (saw).

Kedua, beberapa aksiom yang dicapai oleh survey beberapa teks berurusan dengan satu aspek atau pelaksanaan suatu prinsip, kemudian menempatkan mereka bersama-sama untuk menemukan prinsip umum di belakang mereka. Ada banyak contoh daripada kaedah ini, misalnya, aksiom “kesulitan waran kemiskinan,” dan “tidak ada orang yang dibenarkan untuk membuang harta orang lain tanpa izin,”[28] dirumuskan selepas banyak individu yang berkuasa dalam Al-Quran dan Sunah yang secara konsisten dan terus mencerminkan prinsip – prinsip ini.

Ketiga dan diubah cara menurunkan aksiom fiqah adalah penerapan akal sihat dan logik. Penggunaan akal manusia untuk menurunkan prinsip-prinsip secara eksplisit yang dibuat oleh Al-Quran dan Sunah salah satu sumber syariat, dan ada banyak insiden di mana hukum diserahkan kepada manusia untuk mencari. Setakat Qawa’id Al Fiqh adalah yang bersangkutan, dua contoh boleh diberikan: “Tidak boleh ada usaha yang diberikan untuk memperoleh keputusan ketika berkuasa seperti diberikan oleh teks,” dan “apa yang berikut ini perlu dilayan sebagai pengikut.”[29],[30]

Metodologi merumuskan sistem ekonomi Islam sangat mirip dengan al Qawa’id Fiqh. Dalam menurunkan sistem ekonomi Islam, para penyelidik dikehendaki untuk mematuhi pendekatan ini. Dalam hal ini, yang sama tiga kali ganda metodologi penyelidikan dalam Qawa’id Al Fiqh boleh diterapkan. Beberapa fundamental yang ditemui dalam teks-teks, seperti pengharaman bunga (riba) dan kewajipan zakat. Ini akan tetap seperti apa adanya dan akan dipasang di tempat yang tepat dalam tubuh sistem ekonomi Islam. Muncul beberapa teks survey, seperti pendapatan pengagihan lebih merata,[31] dan tanggung jawab negara untuk menjamin saraan hidup untuk semua orang.[32] Sistem ekonomi Islam berasal dari akal sihat dan rasionalisasi, tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah menimbangkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perlu menyedari bahawa metodologi Qawa’id sangat bergantung pada logik matematik. Prinsip-prinsip analogi adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip. matematik kesetaraan, konsistensi, transitif, penambahan, dan lain-lain.

Analogi, dalam semua kelainan, adalah ditemukannya kesamaan (dan perbezaan) antara sesuatu yang berkuasa yang dikenali dan hal lain yang berkuasa yang akan ditentukan ataupun dijumpai, dan kemudian memutuskan tentang penguasa dikenali dengan menerapkan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas logik.

Sementara ulama Qawa’id bekerja dengan teks-teks Al-Quran dan Sunah sahaja, juga ahli ekonomi Islam perlu bekerja dengan teks-teks fiqah dan sejarah Islam.

Dengan kata lain, Fiqah dan sejarah Islam sangat diperlukan untuk dikaji yang merupakan sumber-sumber pengetahuan sistem Islam. Sebagai contoh, dalam proses pengembangan instrumen kewangan yang serasi dengan Syariah, pemahaman yang mendalam tentang Fiqah daripada pinjaman, penjualan, pembiayaan dan perkongsian yang diperlukan.

Sistem ekonomi harus selalu harus dinamik dan mampu tumbuh dan membentuk hubungan baru seperti yang berkaitan dengan materi perubahan persekitaran produksi, distribusi dan konsumsi. Kenderaan pertumbuhan dan perubahan bagi sistem ekonomi Islam adalah “pelaksanaan usaha” (ijtihad) untuk menurunkan hubungan baru yang dapat diintegrasikan dalam dan diasimilasikan oleh sistem tubuh.

Ijtihad juga merupakan media pertumbuhan dan pembangunan yang merupakan bahagian integral Fiqah. Oleh kerana itu, ada banyak kesamaan antara ilmu fiqah dan cabang ekonomi Islam yang berkaitan dengan perumusan sistem ekonomi Islam, tidak hanya dalam metodologi, tetapi di banyak tempat mereka juga. Keduanya berurusan dengan teks-teks yang sama, menerapkan aksiom yang sama dan Peraturan-Peraturan umum dan berusaha untuk menemukan aspek-aspek saling melengkapi daripada cara hidup Islam.

Selain itu, sebagaimana yang berlaku dengan Fiqah, orang sering menemukan beberapa teori dan sudut pandang tentang suatu masalah dalam sistem ekonomi Islam. Kerana tidak ada teori ekonomi Islam yang ditulis di mana pun, kita pasti akan mempunyai pandangan dan tafsiran sarjana individu dengan pelbagai tahap kedalaman, pemahaman, dan kedekatan dengan teks dan spirit Al-Quran dan Sunah.

Akibatnya, kita akan mempunyai cara yang berbeza pemahaman dan merumuskan sistem ekonomi Islam dan sekolah-sekolah yang berbeza pemikiran dengan cara yang sama kita mempunyai teori yang berbeza dari Fiqah.

Perbezaan utama antara ilmu fikah dan ekonomi Islam ialah bahawa tujuan asas Jurisprudens adalah untuk sampai pada pernyataan normatif, yang adalah pertimbangan hukum atau Peraturan. Ini merupakan hukum normatif yang sangat besar perkadaran materi hukum. Di sisi lain, tujuan ekonomi Islam (dan juga ekonomi konvensional) adalah untuk sampai pada hipotesis ubi atau anggapan yang mendiagnosis realiti dan menyambung berbagai fenomena ekonomi.[33]

5.5.Prinsip Asas Sistem Ekonomi Islam[34]

5.5.1.      Kebebasan individu, individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk bersuara atau membuat sesuatu keputusan yang dianggap perlu dalam sesebuah negara Islam. Seandainya tanpa kebebasan tersebut individu Muslim tidak dapat melaksanakan kewajipan asas dan penting menikmati kesejahteraan dan menghindari keburukan dalam masyarakat.

5.5.2.      Hak terhadap harta, Islam mengiktiraf hak individu untuk memiliki harta. Walau bagaimanapun, ia memberikan batasan-batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak menjejaskan kepentingan masyarakat umum.

5.5.3.      Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan semula jadi, Islam mengakui wujudnya ketidaksamaan ekonomi di antara manusia tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah meluas; ia cuba mengekalkan perbezaan tersebut dalam batasan-batasan semula jadi, adil dan munasabah.

5.5.4.      Kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia menyokong dan menggalakkan kesamaan sosial sehinggalah ke tahap bahawa kekayaan negara yang diperoleh sewajarnya tidak terbatas dimiliki oleh sesuatu kumpulan tertentu dalam masyarakat sahaja. Di samping itu amat perlu setiap individu dalam sesebuah negara memperoleh peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai-bagai aktiviti ekonomi.

5.5.5.      Keselamatan sosial, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sesebuah negara Islam; dan setiap warganegara dijamin untuk memperoleh keperluan asas masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sesebuah negara Islam untuk melihat setiap warganegara mendapat keperluan berpandukan kepada prinsip ‘hak untuk hidup’. Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warganegara apabila keperluan-keperluan asas sudah terpenuhi.

5.5.6.      Pengagihan kekayaan secara meluas, Islam mencegah pemupukan kekayaan kepada sesuatu kumpulan kecil dan menganjurkan pengagihan kekayaan kepada semua pihak.

5.5.7.      Larangan mengumpulkan kekayaan, sistem ekonomi Islam mencekah individu mengumpulkan kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memberhentikan amalan yang tidak baik tersebut supaya tidak berlaku dalam sesebuah negara.

5.5.8.      Larangan terhadap institusi antisosial, sistem ekonomi Islam melarang semua amalan yang merosakkan dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, meminum arak, riba, menyorok barang, pasar gelap dan sebagainya.

5.5.9.      Kebajikan individu dan masyarakat, Islam mengakui kebajikan individu dan kebajikan masyarakat merupakan pelengkap antara satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka. Oleh itu, sistem ekonomi Islam cuba meredakan konflik ini sehingga wujudnya faedah bersama.

5.6.Ekonomi Islam Kontemporari

Menurut Prof. Volker Nienhaus,[35] dari Jerman, dalam tulisannya “Islamic Economics: Policy Between Pragmatism and Utopia“, ada empat pendekatan utama dalam kajian mengenai ekonomi Islam selama ini. Pertama, pragmatis; kecenderungan ini ditandai dengan penolakan ideologi-ideologi ekonomi yang diikuti dengan upaya melakukan sintesis atau ekleksi, iaitu mencampurkan pelbagai gagasan dan teori yang dianggap paling praktikal untuk dilaksanakan. Menurut Nienhaus kecenderungan inilah yang banyak diambil. Kedua, resitatif; pendekatan yang merujuk pada teks ajaran Islam, pendekatan ini merujuk tentang hukum fekah, teologi, etika ekonomi. Ketiga, pendekatan utopian. Utopia adalah gambaran mengenai dunia yang kita inginkan. Pendekatan ini dikembangkan dengan merumuskan model manusia, misalnya homo economicus, atau manusia altruistis. Selanjutnya dikembangkan model masyarakat yang dicita-citakan: “Baldah al-Thayyibah wa Rubbun Ghafur”. Pendekatan yang terakhir, keempat, adaptif; berusaha melakukan penyesuaian diri berdasarkan kondisi setempat dan sejarah masing-masing umat Islam,

seperti gagasan sosialisme Islam; sosialisme kerakyatan; sosialisme demokrasi.

Menurut Muchtar Ahmad kajian ekonomi Islam selama ini dapat dikategorikan menjadi empat (4) corak.[36] Pertama, kajian ekonomi Islam dalam lingkup normatif, dalam erti upaya menjelaskan dasar-dasar falsafah atau normatif suatu kajian ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Islam, menurut ajaran baku dalam al-Qur’an dan hadis. Kedua, kajian ekonomi Islam hasil pemikiran atau penyelidikan para fuqaha, pakar ekonomi, ahli sosiologi, dan sebagainya seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, Umer Chapra dan sebagainya yang dilakukan secara kritis, baik melalui pemeriksaan teori dan tesis yang dikemukakan mahupun melalui pengujian nya terhadap perilaku ekonomi Muslim. Ketiga, kajian perbandingan antara perilaku ekonomi Muslim dengan konsep sistem ekonomi Islam yang teoretis. Atau menghadapkan perilaku ekonomi Muslim kepada nilai-nilai Islam. Dan keempat, kajian perbandingan antara konsep sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta perkembangan ekonomi kontemporari (gejala perkembangan sistem ekonomi dunia). Juga bisa ditambahkan di sini perbandingan pemikiran antar para ahli ekonomi Islam itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Mohamed Aslam Haneef (1995) dalam bukunya “Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis“.

Kini, ekonomi Islam – dalam berbagai model dan bentuknya – memasuki tahap di mana suatu pendekatan yang lebih kritis dan bersepadu terhadap keseluruhan teori dan perlaksanaan sangat penting dilakukan. Sudah waktunya untuk mencari kebaikan yang lebih besar dan mutakhir. Berbagai pihak yang terlibat dengan disiplin ini, dihadapkan pada tugas-tugas yang mencabar, iaitu meninjau ulang seluruh situasi, paling tidak dalam tiga persoalan seterusnya. Pertama; membawa bersama usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak dalam suatu pandangan sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, tidak tertumpu pada elemen khusus dari persoalan ekonomi Islam sahaja. Kedua; meninjau semula secara kritis berbagai model implementasi ekonomi Islam. Yang bertujuan untuk menguji teori-teori dan menilai lembaga-lembaga yang tumbuh terhadap kemungkinan kendala-kendala dan hambatan yang muncul. Ketiga; perlu meletakkan keseluruhan teori dan praktik perekonomian Islam dalam perspektif ekonomi dan moral Islam serta tata sosial. Unsur apa pun daripada sistem Islam, betapa pun pentingnya, tidak dapat melahirkan hasil yang diinginkan jika operasi dalam kesendirian. Hal ini harus mengarah pada perubahan-perubahan saling melengkapi untuk melengkapkan muat. Misalnya penghapusan riba, itu hanyalah salah satu aspek dari program ekonomi Islam. Ia mesti diikuti dengan, dan diperkuatkan melalui perubahan-perubahan struktural dan motivational lain.[37]

6.0.Penutup

Sastera dalam ekonomi Islam terus berkembang pada langkah yang cepat sejak 1970-an tapi dengan tidak ada konsensus mengenai sifat saintifik, falsafah dan sasaran paradigma baru ini. Tak perlu dikatakan bahawa tidak sepakat mengenai masalah utama ini, jika terus berlangsung, akan menghambat kemajuan paradigma baru dan melemparkan keraguan tentang konsistensi daripada pemikiran Islam.

Beberapa ahli hukum Islam berfikir bahawa Ekonomi Islam tidak sama dengan peraturan-peraturan fiqah transaksi kewangan, kontrak, dan zakat, juga tidak terhad hanya untuk beberapa isu utama seperti zakat dan riba. Ruangan lingkup ekonomi Islam jauh lebih luas kerana harus membahas semua masalah yang berasal dari masalah kelangkaan relatif tetap menjaga komitmen terhadap syariah dan nilai-nilai Islam. Terutama Komitmen Metodologi tersebut akan dilaksanakan oleh Syariah untuk mengekspresikan peraturan dan nilai-nilai Islam dalam postulat atau aksiom. Lalu perlakuan terhadap masalah apa pun, analisis ekonomi dan perumusan peraturan apa pun jelas dalam ekonomi Islam dan perlu diasaskan pada postulat atau aksiom ini.

Kita harus menekankan bahawa pendekatan deduktif dan normatif dalil-dalil akan selalu di suntikkan dalam teori Islam bahkan ketika pengambilan metode empirik. Ini jelas tak terelakkan kerana hubungan antara ekonomi Islam dan etika Islam dan Peraturan.

Metodologi murni dari sudut pandang teori saintifik terdiri daripada tiga unsur utama: definisi (atau istilah), postulat (aksiom atau anggapan) dan hipotesis. Namun, dari perspektif Islam sangat hati-hati harus dilakukan untuk memastikan bahawa definisi (atau istilah) postulat (atau aksiom) telah dirumuskan dan disusun dengan hati-hati sesuai dengan Syariah dan nilai-nilai Islam.

Sejarah ekonomi Islam pengalaman di masa lalu dapat sangat membantu ekonomi Islam moden. Tentunya beberapa pelajaran boleh diturunkan daripada pengalaman ini. Namun lebih penting bagi analisis ekonomi adalah menemukan logika sejarah dari perspektif Islam. Quran memberikan sumber inspirasi tak ada habisnya dalam konteks ini. Beberapa sarjana Muslim di masa lalu, seperti Ibn Khaldun telah menunjukkan kepakaran yang nyata dalam memberikan tafsiran Islam tentang peristiwa-peristiwa sejarah.

Penerapan ekonomi Islam pertama-tama bergantung pada pengambilan prosedur metodologi yang tepat semua jalan melalui sumbangan teori. Kemudian pada langkah berikutnya pada penyelidik upaya untuk mengurangkan atau menghilangkan kesenjangan antara karya teori dan masalah aktual atau keperluan masyarakat Muslim. Dalam konteks ini kita perlu menyedari fakta bahawa masalah ini dan keperluan akan berubah selama jangka masa panjang yang selalu diperlukan untuk peralihan dari Muslim sekarang untuk Islamisasi ekonomi. Tempoh peralihan ini boleh dibahagikan, seperti yang disarankan, menjadi tiga fasa yang berbeza. Aplikasi sukses ekonomi Islam akan bergantung pada penerokaan masalah-masalah khusus daripada setiap fasa dan menyarankan cara yang tepat untuk mereka dari perspektif Islam.

*Penulis adalah Postgraduate Student Departement Syariah & Economic, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur

Reference

Agustiano (2007), “Kegagalan Kapitalisme; Perspektif Ekonomi Islam”, http://www.waspadaonline.com.

Alam Masudul, Choudhury (1986), Contribution to Islamic Economic Theory: A Study In Sosial Economics, Hongkong: The MacMillan Press, Ltd

Candra Ade, Kusuma (2006), “Ekonomi Islam: Aplikasi Dan Pengembangan Keilmuan  Di Perguruan Tinggi Agama Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol. V, No. 3.

Chapra,  Umer (1999), “Islam dan Tantangan Ekonomi”, Surabaya : Risalah Gusti.

____________(2000), Islam dan Pembangunan Ekonomi. Ikhwan Abidin Basri (terj.), Jakarta: Gema Insan Press.

____________ (2000), Sistem Moneter Islam, Ikhwan Abidin Basri (terj.), Jakarta: Gema Insan Press.

Dimyati, A (2007), “Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, La_Riba, Vol. I, No. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Ghazali, Aidit dan Omar, Syed (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

Ghazali, Al (t.t.), Ihya Ulum Aldin. Cairo: Maktabat Al-Mashad Al-Hosayni.

Iswadi, Muhammad (2007), “Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan”, Jurnal Mazahib, Vol. 1.,  Samarinda: STAIN.

Joni Tamkin, Bin Borhan (2002), “Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan,” Jurnal Ushuluddin, Bil. 15 [2002].

Kahf, Munzer (t.t.), Relevance Definition and Methodology of Islamic Economicshttp://monzer.kahf.com/papers/english/methodology_malaysia.pdf.

M. Nejatullah, Siddiqi (2000), “History of Economic Thought in Islam,” A Survey published by Center of Islamic Economic Research. Jeddah: King Abdul Aziz University.

Manan, Abdul (1995), Teori dan Praktek Ekonomi Islam. M. Nastangin (terj.), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Muhammad Anas Zarqa (2003), “Islamization of Economics: The Concept and Methodology”. J.KAU: Islamic Econ., Vol. 16, No. 1.

Mustafa Shaikh, al Zarqa (1958), Al Madkhal al Fiqhi al ‘Amm. Damascus: Syrian University Press.

Nabhani, Anh (1999), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam, Moh. Magfur Wachid (terj.), Surabaya: Risalah Gusti.

Qaradawi, Yusuf (1998), al-Ijtihad al-Mu‘asir, Beirut: al-Maktab al-Islami.

Qayem Ibn, Al-Jawziya (t.t.), Al Turuq Al-Hikmiya Fi Al-Siyssa Al-Shariya. Cairo: Matba’et Al Madani.

Rahman, Abdel Yousri Ahmed (t.t.), A Methodological Approach to Islamic Economics: Its Philosophy, Theoretical Construction and Applicability. Egypt: University of Alexandria, http://alex.academia.edu/documents/0015/9477/Methodolog_of_Islamic_Economics.doc.

Rahman, Afzar (1980), “Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I”. Mustafa Kassim (terj.) c. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037.

Riza, M. S. (2000), Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam. Dialog Ekonomi: Mencari Sistem Ekonomi Alternatif. Bogor: KMS-IPB.

A.S. Philip, Taylor (1966), A New Dictionary of Economics, London: Routledge and Kegal Pal.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W,.D (1985), “Economics,” McGraw Hill.

Schumpeter, J. (1974), History of Economic Analysis. Oxford University Press.

Syatibi, Al (t.t.), al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, http://ms.wikipedia.org/wiki/-logi.

Yusuf, Abu (1979), Al Kharaj. Beirut: Dar Al Marrifia.

Zaidan, Abu al Makarim (1974), ‘Ilmi al ‘Adl al Iqtisadi. Cairo: Dar al Turath.

Zaman, Hasanuz (1404), “Definition of Islamic,” in Journal for Research in Islamic Economics, Vol. 1, No. 2.


[1] Lihat J. Schumpeter (1974), “History of Economic Analysis,” P.7, Oxford University Press, 8th edition.

[2] Lihat M. Nejatullah Siddiqi (2000), “History of Economic Thought in Islam,” A Survey published by    Center of Islamic  Economic Research, King Abdul Aziz University, 1982, 1402H.  Also, Abdel Rahman Yousri, Tatawir Al-Fikr Al-Iktisadi, Al Dar Al-Jami-eya, Al-Ibrahimya, Alexandri, Chapters  4-8.

[3] Lihat Abu Yusuf (1979), “Al Kharaj,” Dar Al Marrifia, Beirut, Lebanon.

[4] Lihat Imam Al-Ghazali (t.t.), “Ihya Ulum Aldin”, Maktabat Al-Mashad Al-Hosayni, Cairo, Undated.

[5] Lihat Ibn Qayem Al-Jawziya (t.t.), “Al Turuq Al-Hikmiya Fi Al-Siyssa Al-Shariya”, Matba’et Al Madani, Cairo, P.354. See Also Abdel-Rahman Yousri, op.cit  P.76-78.

[6]Munzer Kahf (t.t.), “Relevance Definition and Methodology of Islamic Economics”, p. 13,  http://monzer.kahf.com/papers/english/methodology_malaysia.pdf, October 03, 2009.

[7] Philip A. S. Taylor (1966), A New Dictionary of Economics, London: Routledge and Kegal Pal., pp. 78-88.

[8] Lihat P.A. Samuelson & W,.D. Nordhaus (1985), “Economics,” McGraw Hill, P.4.

[9] Lihat Munzer Kahf (t.t.), “Relevance Definition and Methodology of Islamic Economics”, p. 1,

[10] Abdel-Rahman Yousri Ahmed (t.t.), “A Methodological Approach to Islamic Economics: Its Philosophy, Theoretical Construction and Applicability”, University of Alexandria, Egypt, http://alex.academia.edu/documents/0015/9477/Methodolog_of_Islamic_Economics.doc, October 03, 2009.

[11] Lihat Hasanuz Zaman (1404), “Definition of Islamic,” dalam Journal for Research in Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, pp. 51-53.

[12] Lihat Zaidan Abu al Makarim (1974), “‘Ilmi al ‘Adl al Iqtisadi”, Cairo, Dar al Turath, p. 37.

[13] Masudul Alam Choudhury (1986), Contribution to Islamic Economic Theory: A Study In Sosial Economics, Hongkong: The MacMillan Press, Ltd., p. 4.

[14] M. Dawam Rahardjo (1999), “Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi”, dalam Muhammad Iswadi (2007), “Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan”, Jurnal Mazahib, Vol. 1.,  Penerbit: STAIN Samarinda.

[15] Agustiano, “Kegagalan Kapitalisme; Perspektif Ekonomi Islam”, http://www.waspadaonline.com, 8 October 2009.

[16] Mubyarto (1988), “Etika Keadilan Sosial dalam Islam”, dalam A. Dimyati (2007), “Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, La_Riba, Vol. I, No. 2. pp.  160.

[17] Al-Syatibi (t.t.), al-Muwafakat fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2, h. 19.

[18] Yusuf al-Qaradawi (1998), al-Ijtihad al-Mu‘asir, Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 68.

[19] Muhammad Akram Khan (1989). “Methodology of Islamic Economics” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, h. 59.

[20] Anas Zarqa’(1989). “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hh. 29-38.

[21] Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, http://ms.wikipedia.org/wiki/-logi, October 06, 2009.

[22] Mark Blaug (1980), The Methodology of Economics. Cambridge: Cambridge University Press., dalam Joni Tamkin Bin Borhan (2002), “Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan”, Jurnal Ushuluddin, Bil 15 [2002], pp. 73-88.

[23] Muhammad Akram Khan (1989), “Methodology of Islamic Economics,” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar bin Syed Agil (eds.), Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications., pp. 50-52.

[24] Joni Tamkin Bin Borhan (2002). “Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan”, dalam Jurnal Usuluddin, No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, hh. 77-83; Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994). Islamic Economic Systems, London: Zed Books Ltd., hh. 2-19; Muhammad Akram Khan (1989). “Methodology of Islamic Economics”, hh. 53-60; Monzer Kahf. 1989. “Islamic Economics and Its Methodology” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hh. 43-48.

[25] The word ‘Usul means axioms or fundamentals.

[26] The Arabic wording reads “al darara wa la dirar.” It is reported by Malik in al Muwatta’, Ibn Majah and al Daraqutni.

[27] The Arabic wording is “al kharaj bi al daman.” It is reported by the Four (al Tirmidhi, al Nasai, Abu Daud and Ibn Majah).

[28] The Arabic wording of these two axioms is “al mashaqqah tajibu al taysir,” and “La yajuzu li ‘ahadin ‘an yatasarrafa fi milki al ghayri bila ‘idhn,’ respectively.

[29] They are Arabic: “La ijtihad fi mawrid al nass,” and “Al tabi’u tabi’,” respectively.

[30] For more on the general axioms, please refer to Shaikh Mustafa al Zarqa (1958), “Al Madkhal al Fiqhi al ‘Amm, Part One, 2nd. Section, Damascus, Syrian University Press, pp. 951-1062.

[31] This arises from many verses in The Qur’an such as 59:7, the many verses and sayings about zakah, inheritance, brotherhood, caring of the needy and destitute, etc.

[32] It is based on many sayings regarding guaranteeing debts and dependents of the deceased, collecting and rationing food in travel, actions of the Prophet and his second Successor, ‘Umar, during periods of public economic hardship and famine.

[33] Muhammad Anas Zarqa (2003), “Islamization of Economics: The Concept and Methodology,” J.KAU: Islamic Econ., Vol. 16, No. 1, h. 22.

[34] Afzal Ur Rahman (1980), “Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I”. Mustafa Kassim (terj.) c. 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037., h. 7-9.

[35] Dawam Rahardjo (1999), “Wacana Ekonomi Islam Kontemporer”, dalam M. Umer Chapra, “Islam dan Tantangan Ekonomi”, Surabaya : Risalah Gusti, h. xiixvi.

[36] Muchtar Ahmad (1991), “Kajian Ekonomi dan Nilai Islami”, Ulumul Qur’an, Vol. II. No.9, h. 9.

[37] M. Umer Chapra (2001), Sistem Moneter Islam. Ikhwan Abidin Basri (terj.), dalam Ade Candra Kusuma (2006), “Ekonomi Islam: Aplikasi Dan Pengembangan Keilmuan  Di Perguruan Tinggi Agama Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol. V, No. 3, h. 323.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s